ZFŚS

Co grozi pracodawcy za wypłatę świadczeń wszystkim w równej kwocie?

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku ZFŚS powinny zostać przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom. Wysokość wsparcia powinna zostać zróżnicowana, co do jej wysokości, ponieważ art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie wiąże wysokość przyznawanego świadczenia (będącego pomocą finansową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy) z rozpatrywaną łącznie sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej. Potwierdza to wyrok sądu najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. sygn. akt I UK 140/12. Zgodnie z powyższym wypłata świadczeń w równiej kwocie wszystkim pracowniom jest niezgodna z ustawą o ZFŚS, gdyż ciężko przyjąć, iż wszyscy pracownicy mają identyczną lub zbliżoną sytuację życiową, rodzinną i materialną.

W przypadku nieprawidłowości pracodawca musi liczyć się z możliwością kary grzywny przyznanej przez organ kontrolujący fundusz, jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Wynika to z tego, że kto będąc odpowiedzialnym za właściwe stosowanie przepisów prawa, nie realizuje ich lub stosuje je w sposób niezgodny, podlega karze grzywny.

W związku z tym, że przyznawanie świadczeń socjalnych (niezależnie od rodzaju dofinansowania) wszystkim w jednakowej kwocie jest niezgodne z ustawą to może rodzić problemy ze strony ZUS i izby skarbowej, ponieważ działanie takie może doprowadzić do potraktowania przez organy kontrolujące dofinansowań, jako dodatków do wynagrodzeń, od których należy pobrać składki i których nie dotyczą zwolnienia podatkowe jak przy wypłacie środków socjalnych.

Do podobnej sytuacji może prowadzić wydatkowanie środków niezgodnie z postanowieniami wewnętrznego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Należy również pamiętać, że związki zawodowe mają również prawo żądania zwrotu środków w przypadku nieprawidłowego, w odniesieniu do ustawy o ZFŚS, dysponowania zasobami pieniężnymi. Związki zawodowe maja prawo złożenia w sądzie pracy roszczenia dotyczącego zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Dla przykładu stanowisko Ministerstwa Finansów, które (...) informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej zakres i rodzaje wydatków, jakie mogą być finansowane z funduszu, określone zostały w przepisach art. 1 ust. 1 oraz art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zakres przedmiotowy zakładowej działalności socjalnej, finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obejmuje m.in. udzielanie osobom uprawnionym pomocy materialnej w formie rzeczowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu ustala, z uwzględnieniem ust. 1, pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracodawca, którego pracownicy nie są zrzeszeni w związku zawodowym, regulamin uzgadnia odpowiednio z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zakupienie bonów towarowych przez zakład pracy w celu przekazania ich wszystkim pracownikom (bez oceny stopnia ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej) - nie może dokonywać się ze środków funduszu. Zakup omawianych bonów może natomiast dokonywać się z innych środków, znajdujących się w dyspozycji pracodawców. (...)" Źródło: pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 kwietnia 1999 r., nr PB 3-942/722-136/Wk/99.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Błędy w wydatkowaniu środków z funduszu socjalnego
Kary dla pracodawcy za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS