ZFŚS

Odwołaliśmy pracownika z urlopu z powodu awarii, któremu wcześniej wypłaciliśmy świadczenie urlopowe. Czy z tego powodu (nie wykorzystał 14 dni urlopu) możemy zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego?

Nie, nie można żądać w takim przypadku zwrotu świadczenia urlopowego. Wynika to między innymi z przepisu, który wskazuje, że pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością firmy. Ponadto pracownik przebywał na urlopie zgodnie z wnioskiem i zgodnie z prawem. Żądanie zwrotu w tej sytuacji stanowiłoby nadużycie prawa, gdyż pracownik miał zamiar wykorzystać urlop we wskazanym wymiarze i odwołanie nastąpiło nie z jego winy, ale na skutek szczególnych potrzeb pracodawcy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Pracodawca nie chce mi wypłacić świadczenia urlopowego dlatego, że nie złożyłem wniosku urlopowego. Wykorzystałem 14 dni urlopu i zaewidencjonowałem go na karcie ewidencji czasu pracy. Czy pracodawca może tak postąpić?

Przepisy prawa pracy nie nakazują stosowania wniosków urlopowych, mogą to wskazywać jedynie przepisy wewnętrzne. Brak wniosku urlopowego nie jest powodem do niepłacenia świadczenia urlopowego, gdyż przepisy wskazują na obligatoryjność wypłaty świadczenia w przypadku wykorzystania 14-dniowego urlopu, a taki został zrealizowany.

Jednemu z naszych pracowników urodziło się 7 dziecko. Rodzina jest bardzo biedna i nie wystarcza im na podstawowe potrzeby. Dodatkowo nowonarodzone dziecko ma problemy zdrowotne. Czy w ramach pomocy socjalnej pracodawca może zakupić ze środków ZFŚS łóżeczko, wózek, ubranka, leki, kosmetyki dla dziecka i inne niezbędne w tej sytuacji. Jeżeli tak, to czy wartość tych świadczeń powinna być opodatkowana?

ZFŚS nakierowany jest na pomoc potrzebującym pracownikom ze względu na ich ciężką sytuację rodzinną, życiową i materialną. Pomoc ta w pierwszej kolejności skierowana winna być między innymi do pracowników najbiedniejszych, mających problemy finansowe czy rodzinne. Z opisywanego przypadku wynika, że pracodawca jak najbardziej może udzielić pomocy takiemu pracownikowi pod warunkiem, że wewnętrzny regulamin funduszu socjalnego przewiduje taką możliwość. Ustawa nie definiuje szczegółowego zakresu świadczeń rzeczowych, a więc nie ma przeciwwskazań, aby pomoc ta przybrała formę wyprawki dla malucha. Co do podatku to uzależnione jest to od tego czy w tym roku podatkowym pracownik korzystał już z pomocy pracodawcy realizowanej w ramach działalności socjalnej. Zwolnienie z podatku następuje do kwoty 380 zł rocznie, przy czym dotyczy to wszystkich świadczeń socjalnych wypłaconych w danym roku, a nie osobno każdego świadczenia.

W związku z tym, że nie mieliśmy pomysłu na tegoroczne paczki dla dzieci, wszystkim maluchom zakupiliśmy takie same słodycze i bilety wstępu do kina lub bawialni dla dzieci. Koszty tych paczek były różne (bilety wstępu do bawialni były droższe), ale paczki rozdawane były losowo. Czy w takiej sytuacji postąpiliśmy poprawnie? Wartość paczki była przecież zróżnicowana.

Niestety nie. Pomimo tego, że wartość paczek była różna, niezachowane zostały kryteria socjalne. Działanie byłoby zgodne z założeniami ustawy o ZFŚS w przypadku, gdyby droższe paczki otrzymały dzieci z biedniejszych rodzin, gdzie dochód na osobę jest niższy, a tańsze podarunki te z bogatszych rodzin.

Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie pieniężne w okolicach świąt wielkanocnych w kwocie 300 zł. Teraz planujemy zakup paczek dla dzieci. W przypadku tego pracownika wartość paczki równa będzie kwocie 150 zł. Proszę o podpowiedź jaką kwotę należy opodatkować.

W związku z tym, że roczne zwolnienie od podatku wynosi 380 zł rocznie, a łączna wartość świadczeń wskazanego pracownika wynos 400 zł, zgodnie z przepisami podatkowymi należy opodatkować nadwyżkę wynikającą z rocznej kwoty wolnej, a więc 70 zł.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Co mogę zrobić jeżeli pracodawca nie płaci mi za nadgodziny?

Pracodawca ma obowiązek rozliczyć nadgodziny, albo oddając czas wolny albo wypłacając dodatek za pracę w nadgodzinach. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku można w pierwszej kolejności zgłosić na piśmie żądanie wyrównania zaewidencjonowanych w ewidencji czasu pracy nadgodzin, jeżeli nie zmieni to zachowania pracodawcy można zgłosić problem do inspekcji pracy, która po odbyciu kontroli może nałożyć na pracodawcę mandat i zwrócić się z nakazem rozliczenia nadgodzin. Proszę pamiętać, że zgłaszając problem do PIP można wskazać, aby inspektor nie ujawniał danych zgłaszającego problem pracownika. Ostatnią metodą jest skierowanie pozwu o wypłatę godzin nadliczbowych do sądu pracy.

Czy mogę umówić się z pracownikiem na wypłatę ekwiwalentu zamiast urlopu? Pracownik cały czas u mnie pracuje.

Ekwiwalent za urlop przysługuje tylko w jednym przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu z powodu wygaśnięcia umowy lub rozwiązania umowy o pracę. Prawo pracy nie przewiduje żadnego odstępstwa od tej zasady, a więc umówienie się z pracującym pracownikiem na wypłatę ekwiwalentu zamiast wykorzystania urlopu jest działaniem niedopuszczalnym.
1 2