ZFŚS

Brak regulaminu ZFŚS

W myśl art. 8 ustawy o ZFŚS pracodawca wydatkuje środki z funduszu w oparciu o kryterium socjalne i szczegółowe zasady zapisane w wewnętrznym regulaminie ZFŚS.

Regulamin tworzy pracodawca w uzgodnieniu z działającą w firmie organizacją związkową, bazując się na zapisach ustawy o ZFŚS. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż 1 organizacja związkowa to podobnie, jak przy konsultowaniu innych regulaminów, w przypadku braku jednoznacznego stanowiska związków w terminie 30 dni, pracodawca ustala regulamin samodzielnie, w oparciu o wnioski, wskazówki i sugestie każdej organizacji związkowej. Jeżeli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe, wówczas regulamin konsultowany jest z przedstawicielem pracowników. Pracodawca nie może dysponować środkami inaczej niż w sposób zapisany w treści regulaminu, który musi być zgodny z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335) tj. przede wszystkim z zasadą przyznawania świadczeń z uwzględnieniem kryteriów socjalnych, a więc sytuacji rodzinnej, materialnej, mieszkaniowej czy życiowej.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Regulamin ZFŚS jest wewnętrznym aktem prawnym, który stanowi o poprawności wydatkowania środków i możliwości zakwalifikowania ich jako pomocy w ramach działalności socjalnej firmy. Pomimo obowiązku tworzenia regulaminu wielu pracodawców pomija etap jego tworzenia i wypłaca środki według własnego uznania, co może skutkować problemami z urzędem skarbowym. W takiej sytuacji mogą pojawić się wątpliwości czy środki wypłacane są z ZFŚS i czy podlegają przewidzianym w tym przypadku zwolnieniom od podatku, czy być może powinny być dopisane do dochodu i "ozusowane". Aby uniknąć późniejszych nieporozumień z organami kontroli skarbowej ważne jest, aby w sytuacji braku regulaminu rejestrować wypłaty i gromadzić dokumentację potwierdzającą fakt, że przelew środków na ten cel nastąpił z rachunku bankowego służącego do obsługi środków pieniężnych funduszu.

Dodatkowo nieposiadanie regulaminu ZFŚS może skutkować upomnieniem, wezwaniem do uzupełnienia braków lub karą grzywny nałożoną przez organ kontrolujący, jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Przepisy prawa nakładają obowiązek utworzenia regulaminu ZFŚS i podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do pracodawcy jest art. 12 a ustawy o ZFŚS, który mówi, że "kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny".


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Brak regulaminu może rodzić również wątpliwości i wewnętrzne roszczenia co do form dofinansowania, wysokości wypłat i kręgu pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu. W przypadku braku regulaminu pracodawca nie ma odpowiednich argumentów, aby pewnych form pomocy przewidzianych ustawą nie finansować, realizowane formy pomocy nie mają natomiast jednoznacznie określonych zasad przyznawania i wypłaty.