ZFŚS

Dofinansowanie wypoczynku podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego czy wychowawczego

Dofinansowanie wypoczynku to jedna z najpopularniejszych form pomocy udzielanej ze środków funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie to ma charakter uznaniowy, a jego wysokość uzależniona jest od indywidualnej sytuacji rodzinnej i materialnej pracownika. Przepisy nie pozbawiają pracownika na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim czy wychowawczym prawa do korzystania z omawianych świadczeń socjalnych. Pracodawca przyznając lub nie przyznając dofinansowania do wypoczynku pracownika powinien kierować się nie tylko kryteriami socjalnymi, ale także zapisami wewnętrznego regulaminu.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

O ile w przypadku aktywnych pracowników kwestia przyznania dofinansowania wydaje się być prosta do określenia, to wątpliwości pojawiają się w przypadku nieaktywnych pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich czy wychowawczych. Podczas wymienionych nieobecności można korzystać z dofinansowania wypoczynku, pod warunkiem, że regulamin funduszu socjalnego nie wskazuje, że dofinansowanie wypoczynku przysługuje tylko po wykorzystaniu określonej w regulaminie liczby dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli regulamin ZFŚS określa konkretną liczbę dni urlopu wypoczynkowego uprawniającą do ubiegania się o dofinansowanie, pomoc ta nie przysługuje. W praktyce sytuacja ta ma miejsce dość często, gdyż zazwyczaj o dofinansowanie można starać się w po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. Chociaż nie ma przeciwwskazać, aby finansować krótszy urlop najczęściej dofinansowanie dotyczy okresu urlopowego wskazanego w kodeksie pracy tj. 14 dni kalendarzowych.

W omawianym temacie ważne jest konkretne określenie w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy chodzi o liczbę dni urlopu wypoczynkowego czy liczbę dni odpoczynku od pracy. W drugim przypadku możliwość wnioskowania o tę formę pomocy jest możliwa również podczas nieaktywności spowodowanej urlopem macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim czy wychowawczym.

W trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego czy wychowawczego można także starać się o dofinansowanie wypoczynku dziecka (przy założeniu, że regulamin przewiduje taką formę pomocy) pod warunkiem spełnienia kryteriów socjalnych szczegółowo określonych w regulaminie ZFŚS.


ZOBACZ TAKŻE:
Osoby uprawnione do funduszu socjalnego
Dofinansowanie wypoczynku