ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do podręczników szkolnych i pozostałej wyprawki szkolnej

W związku z coroczną zmianą programu nauczania, wysoką ceną nowych książek i niezbędnych akcesoriów szkolnych, pracodawcy często podejmują inicjatywę mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom w pokryciu kosztów wyprawki szkolnej.

Nie ma przeciwwskazań, aby koszt ten został pokryty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pomoc ta może przyjąć formę zarówno pomocy rzeczowej, jak i pieniężnej. W praktyce najczęściej spotyka się jednak pomoc pieniężną. Wysokość wsparcia finansowego może być dowolna i zależy ona tylko od budżetu przewidzianego w ramach funduszu socjalnego.

Regulamin ZFŚS może przewidywać, że w ramach pomocy socjalnej uprawnieni do korzystania z funduszu socjalnego otrzymają określone w regulaminie kwoty na zakup podręczników i pozostałej wyprawki szkolnej. Oznacza to, że regulamin ZFŚS musi zawierać zasady przyznawania dofinansowania do wyprawki szkolnej tj. musi określać kwestie progu dofinansowania oraz regulować wielkość dopłaty. Nie wolno jednak zapomnieć o uzależnieniu zapomogi od sytuacji osoby uprawnionej. Podobnie, jak w przypadku innych form pomocy pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają pracownicy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Opodatkowanie wyprawki szkolnej

W przypadku dofinansowania książek i pozostałej wyprawki szkolnej należy stosować zasady obowiązujące przy rozliczaniu innej pomocy. Wartość rzeczowych świadczeń i/lub pieniężnych otrzymywanych z ZFŚS do wysokości 380 zł w roku podatkowym jest zwolniona z podatku na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy świadczenia wypłacane z ZFŚS u danego pracodawcy przekroczą kwotę ww. limitu, pracodawca musi od nadwyżki pobrać i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Przychód ten jest jednak wolny od składek ZUS.

Podsumowując: kwota 380 zł nie dotyczy tylko i wyłącznie wartości świadczeń przyznanych na wyprawkę szkolną, ale jest sumą wszystkich świadczeń zarówno rzeczowych i pieniężnych otrzymanych w całym roku podatkowym.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Pożyczka na cele mieszkaniowe - informacje ogólne
Wzór wniosku o pożyczkę na cele mieszkaniowe