ZFŚS

Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie wypoczynku

Zapisy ustawy o ZFŚS zawierają wykaz dopuszczalnych form dofinansowania świadczeń dla pracowników. Jedną z form jest dofinansowanie wypoczynku pracownika. Dofinansowanie to może mieć różne formy.

Dofinansowanie wypoczynku pracownika

Pracodawca może finansować wypoczynek swoim pracownikom, z uwzględnieniem długości dni wymaganego urlopu. Może to być wypoczynek zorganizowany w formie zorganizowanych wczasów przez pracownika lub zakład pracy, wypoczynku łączonego z pobytem w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji czy wypoczynku pracowników zorganizowanego we własnym zakresie (zwanego potocznie wczasami pod gruszą) tj. agroturystyka czy wynajem kwater prywatnych. Wysokość dopłat dla pracowników uwarunkowana powinna być wysokością dochodów na członka rodziny. Zalecane jest ustalenie kilku poziomów dochodów, szczegółowo ujętych w regulaminie ZFŚS.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Dofinansowanie wypoczynku dziecka

Pracodawca z wewnętrznych uregulowaniach może również przewidzieć możliwość dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników, zarówno zimowisk, obozów, kolonii, zielonych szkół, jak i oaz czy rajdów dla dzieci i młodzieży. W tym przypadku również zachowane powinno być kryterium socjalne. Dodatkowo pracodawca może żądać potwierdzenia takiego wypoczynku w formie rachunku, faktury, potwierdzenia pobytu wystawionego przez właściciela pokoi i innego dopuszczone wewnętrznym regulaminem ZFŚS. Forma wypoczynku i rodzaj dokumentów mają tu również wpływ na zwolnienia podatkowe od przyznanej kwoty.


ZOBACZ TAKŻE:
Opodatkowanie świadczeń socjalnych

Od 28 marca 2008 po nowelizacji ustawy o ZFŚS pracodawca może dofinansowywać również wypoczynek pracownika i/lub dziecka także poza granicami kraju. Zmiany te były następstwem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym na temat słuszności zapisów w ustawie ZFŚS pozwalających na dofinansowanie tylko wypoczynku odbywającego się w Polsce. Uzasadnieniem zmiany był fakt, że dofinansowanie wypoczynku, podobnie jak inne formy pomocy ze środków ZFŚS wypłacane są tylko na podstawie kryteriów socjalnych, a nie za względu na miejsce wypoczynku. Należy jednak pamiętać, że wyrok ten nie daje bezpośredniej podstawy do roszczeń o wypłatę dofinansowania. Taką możliwość dają tylko zapisy regulaminu ZFŚS.

Regulamin ZFŚS określać powinien również

 • częstotliwość przyznawania świadczeń. W praktyce najczęściej spotyka się możliwość dofinansowania wypoczynku raz w roku lub raz na dwa lata. Formalnie nie ma jednak przeszkód by dofinansowanie to wypłacane było częściej, na przykład dwa razy w roku. Uzależnione jest to tylko od zapisów zawartych w regulaminie i wielkości środków, którymi dysponuje pracodawca;
 • długość wypoczynku, która uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie. Najczęściej spotyka się zapisy, że wymagany jest co najmniej 14 - dniowy wypoczynek (tj. 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego). Nie koniecznie musi to oznaczać 14 - dniowy pobyt w miejscowości wypoczynkowej;
 • formę wniosków i sposób ich składania;
 • termin składania wniosku;
 • wymagane dokumenty takie jak: potwierdzenie odpowiedniej długości urlopu, zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny lub oświadczenia potwierdzające dochody innych członków wspólnego gospodarstwa domowego, potwierdzenie wypoczynku pracownika i/lub dziecka. Dowód ten powinien zawierać kwotę odpłatności, odbiorcę płatności, formę wypoczynku oraz imię i nazwisko osoby, której wypoczynek dotyczy.

Przykładowe zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika

"...1. Wypoczynek dzieci realizowany jest poprzez dofinansowanie do:

 • kolonii i obozów letnich, zimowisk i obozów zimowych, oaz, rajdów dla dzieci i młodzieży i innych;
 • wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie;
 • wypoczynku zdrowotnego, specjalistycznego.

2. Wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci uzależniona jest od dochodów na członka rodziny i prezentuje je poniższa tabela:

Wysokość dochodu brutto na osobę Kwota dofinansowania
do 900 zł brutto włącznie 1000 zł
od 900,01 do 1200 zł brutto włącznie 800 zł
od 1200,01 do 1500 zł brutto włącznie 600 zł
od 1500,01 400 zł

3. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku dzieci jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku dziecka;
 • dostarczenie dokumentów potwierdzających wypoczynek dziecka w szczególności takich jak: potwierdzenie zapłaty (faktura, rachunek, dokument KP, przekaz pocztowy czy przelew bankowy), zaświadczenie o pobycie wystawione przez właściciela ośrodka wypoczynkowego czy kwater prywatnych lub inne w sposób jednoznaczny potwierdzające odbycie się wypoczynku.
 • pozytywna akceptacja pracodawcy..."

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Przykładowe zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące dofinansowania wypoczynku pracownika

"...1. Wypoczynek urlopowy realizowany jest poprzez dofinansowanie pracownikom raz w roku tzw. "wczasy pod gruszą".

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku jest:

 • złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód pozostałych członków rodziny;
 • zaakceptowany przez przełożonego urlop w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych.

3. Wysokość dofinansowania do wypoczynku jest zróżnicowana ze względu na sytuację materialną pracownika i określa ją poniższa tabela:

Wysokość dochodu brutto na osobę Kwota dofinansowania
do 900 zł brutto włącznie 1100 zł
od 900,01 do 1200 zł brutto włącznie 850 zł
od 1200,01 do 1500 zł brutto włącznie 700 zł
od 1500,01 500 zł

..."