ZFŚS

Wypoczynek dzieci do lat 18, jak liczyć wiek

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dopuszcza różne formy pomocy osobom uprawnionym. Jedną z najpopularniejszych form jest dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika. W zależności od jego formy, wypoczynek ten może być opodatkowany lub zwolniony z podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży od lat 18. W związku z tym, że ustawodawca określił wiek, często pojawia się wątpliwość, w jaki sposób należy go liczyć, aby uniknąć błędu w naliczeniu podatkowym.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Problem ten w swojej interpretacji rozwiązała Izba Skarbowa w Opolu (PF-II-005/10/KJ/05 z dnia 4.02.2005 r.), która wskazuje, że: „zwolnienie podatkowe przysługuje, jeżeli dopłaty do wypoczynku lub pobytu na leczeniu dotyczą dzieci i młodzieży do lat 18. Jeżeli dopłata została udzielona w roku podatkowym, w którym dziecko kończy 18 lat, ale jej wypłata nastąpiła przed ukończeniem 18 roku życia, to zwolnienie będzie przysługiwać. Powyższe zwolnienie od podatku dotyczy dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 tzn. do ukończenia 18 roku życia.

Zasady dotyczące określania terminów, w tym wieku osób fizycznych, regulują przepisy art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w myśl których termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Zatem osiemnasty rok życia osiąga się z początkiem dnia, który swą datą odpowiada dniu urodzenia. Dla przykładu osoba, która urodziła się 3 marca 1981 r. ukończy 18 lat, tj. stanie się pełnoletnia, w dniu 3 marca 1999 r. Skoro 18 lat uzyskuje się w dniu ich ukończenia, a powołany na wstępie przepis art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy stanowi, że zwolnienie dofinansowania do określonej formy wypoczynku dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18, oznacza to, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało zastosowania do dofinansowania wypoczynku młodzieży, która ten wiek przekroczyła.

Sformułowanie "dzieci i młodzieży do lat 18" należy rozumieć, w ten sposób, iż jeżeli dziecko ma np. 17 lat 11 miesięcy 29 dni to dopłata korzysta ze zwolnienia, jeżeli natomiast dopłata dotyczy osoby, która ma 18 lat i 1 dzień, to pracodawca powinien od wypłaconej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy”.


ZOBACZ TAKŻE:
Wczasy, a wycieczka dziecka, czyli różnice w opodatkowaniu
Dofinansowanie wypoczynku dziecka
Opodatkowanie świadczeń socjalnych


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl