ZFŚS

Jak zabezpieczyć pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS?

Pożyczka na cele mieszkaniowa to jedna z popularniejszych form pomocy udzielanych ze środków ZFŚS. Dzieje się tak za sprawą niskiego oprocentowania pożyczonych środków lub całkowitego braku odsetek.

Pożyczki te są zwrotną formą pomocy, a pracodawcy często zadają sobie pytanie jak najskuteczniej zabezpieczyć się przed brakiem spłaty.

W związku z tym, że pożyczka mieszkaniowa udzielana jest ze środków funduszu socjalnego nie ma możliwości pozbawienia do niej praw pracowników zatrudnionych na krótki okres czasu np. na okres próbny. Nie można uzależniać również udzielenia pożyczki od tzw. zdolności kredytowej, gdyż działanie to pozbawi możliwości uzyskania pomocy przez najbardziej jej potrzebujących. Ważne jest, aby nie zapomnieć o uzależnieniu pomocy od sytuacji osoby uprawnionej. Podobnie, jak w przypadku innych form pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają pracownicy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Zabezpieczenie pożyczek mieszkaniowych

Udzielając pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pożyczkodawca może wymagać tylko takich form zabezpieczenia, jakie przewidziane zostały w regulaminie funduszu socjalnego.

Najpopularniejszą formą zabezpieczenia jest wymóg poręczenia pożyczki. Pracodawca w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może zabezpieczyć spłatę pożyczki poprzez ustanowienie poręczycieli. Najczęściej w firmach spotyka się rozwiązanie, w którym pracodawca wymaga poręczenia jednego lub dwóch pracowników firmy. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że w przypadku konieczności spłaty zobowiązań przez poręczyciela pracodawca może obciążyć wynagrodzenie za pracę osoby, a co za tym idzie nie ma konieczności kierowania sporu z poręczycielem na drogę sądową. Należy przy tym pamiętać, że w umowie pożyczki mieszkaniowej powinien być zapis, który będzie zgodą pracownika poręczyciela na potrącenie z wynagrodzenia niespłacanej przez pożyczkobiorcę kwoty. W przypadku braku zgody na potrącenie, pracodawca nie może dokonać samodzielnego pomniejszenia jego wynagrodzenia.

Innym sposobem zabezpieczenia udzielonej pożyczki mieszkaniowej jest podpisanie weksla. Jest to coraz rzadsza forma zabezpieczenia, ale wciąż stosowana. Weksel nie jest źródłem zaspokojenia wierzyciela, jest tylko i wyłącznie sposobem, który ma na celu uprościć procedurę odzyskiwania niespłaconej kwoty. Jeżeli w regulaminie funduszu socjalnego nie znajdą się odpowiednie zapisy dotyczące stosowania weksla, pracodawca nie może (niezależnie od sytuacji) zastosować tej formy zabezpieczenia.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki mieszkaniowej

W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki warto również pamiętać o zgodzie współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie przez pracownika pożyczki z funduszu socjalnego potrzebna jest, by pracodawca w sytuacji zaprzestania spłaty zaciągniętej przez pracownika pożyczki mógł przeprowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Jest to wynikiem przepisów prawnych, które wskazują, że małżonek nie odpowiada za długi swojego współmałżonka, które zostały zaciągnięte bez jego zgody. Dla bezpieczeństwa zgoda ta powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Ważne: wszystkie warunki zabezpieczenia pożyczki i zasady korzystania z tej formy pomocy powinny zostać szczegółowo określone w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż brak uregulowania postanowień wyłącza możliwość ich późniejszego zastosowania w problematycznej sytuacji.


ZOBACZ TAKŻE:
Pożyczka na cele mieszkaniowe - informacje ogólne
Pożyczka mieszkaniowa - oprocentowanie, poręczyciele i przedawnienie
Wzór wniosku o pożyczkę na cele mieszkaniowe