ZFŚS

Likwidacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat) i niebędący jednostką budżetową w każdej chwili może podjąć decyzję o zaprzestaniu tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z kim uzgodnić likwidację funduszu socjalnego?

Decyzja o rezygnacji z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych musi znaleźć odzwierciedlenie w treści regulaminu wynagradzania (art. 4 ust. 2 ustawy o ZFŚS) lub układu zbiorowego pracy (art. 4 ust. 1 tej ustawy). Działanie to musi być również uzgodnione z działającymi u pracodawcy przedstawicielami związków zawodowych. W sytuacji, gdy u danego pracodawcy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, zapisy regulaminu wynagradzania dotyczące rezygnacji z funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym do reprezentowania interesów pracowników (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Zmiana regulaminu wynagradzania wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia go pracownikom przez pracodawcę w sposób u niego przyjęty (np. poprzez publikację treści w intranecie lub wywieszeniu jej na tablicy ogłoszeń).


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

W przypadku występowania układu zbiorowego, po uzgodnieniu z organizacją związkową pracodawca wprowadza zmianę w trybie dodatkowego protokołu, który powinien zostać zgłoszony do właściwego rejestru układów zbiorowych pracy. Rezygnacja z funduszu następuje z dniem wskazanym w protokole.

Czy należy uzasadnić decyzję?

Żadne przepisy prawa nie nakładają na pracodawcę obowiązku uzasadniania decyzji o likwidacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Powyższe ma zastosowanie zarówno w przypadku definitywnej rezygnacji z funduszu, jak i w przypadku czasowego zaprzestania realizowania zapisów ustawy o ZFŚS.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Co ze zgromadzonymi środkami finansowymi?

Rezygnacja z funduszu świadczeń socjalnych nie zwalnia pracodawcę z obowiązku wykorzystania zgromadzonych na koncie środków zgodnie z przeznaczeniem. W praktyce oznacza to, że decyzja o zaprzestaniu tworzenia funduszu nie oznacza definitywnego zaprzestania realizowania założeń polityki socjalnej, gdyż przepisy zobowiązują pracodawcę, jako administratora funduszu, do wykorzystania wszystkich środków zgodnie z ustawą o ZFŚS. Proces ten może być długi, gdyż do budżetu funduszu zaliczyć należy również kwoty wynikające ze spłat udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, a te udzielane są z reguły na okres kilku lat.


ZOBACZ TAKŻE:
Rezygnacja z funduszu socjalnego - małe firmy