ZFŚS

Metody obliczania przeciętnego zatrudniania

Przepisy nie wskazują jednoznacznie jak obliczyć przeciętne zatrudnienie. Do tego celu stosuje się najczęściej jedną z metod statystycznych, do której załącznik znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego >>

Średnia arytmetyczna - określa średni poziom analizowanej cechy statystycznej w zbiorowości. W przypadku funduszu obliczana jest na podstawie dziennej ilości osób zatrudnionych. Metoda ta stosowana jest przede wszystkim w firmach, w których występuje duża płynność kadr.

Przykład:
Przy stosowaniu tej metody należy sumować stan zatrudnienia w każdym dniu, a wynik dzielony jest przez liczbę dni w danym miesiącu. Należy przy tym pamiętać, że sumowaniu podlega również stan zatrudnienia w niedziele i święta przy czy wartości w tych dniach odpowiadają wartością z dnia poprzedniego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Średnia chronologiczna - stosowana do wyznaczania przeciętnego poziomu zjawiska obserwowanego w różnych momentach czasu. Używana najczęściej w organizacjach, w których rotacja osiąga niewysoki poziom. W praktyce wskaźnik ten to suma połowy personelu w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz pełnego stanu zatrudnienia w połowie miesiąca, co następnie dzielone jest przez 2.

Przykład:
Pracodawca planuje, że w pierwszym dniu miesiąca zatrudniać będzie 100 pracowników, w połowie miesiąca liczba etatów nie zmieni się i również równa będzie 100 etatom, na koniec tego miesiąca liczba zatrudnionych wzrośnie do 112 etatów. Do obliczeń zsumować należy połowę zatrudnienia z początku i końca danego okresu oraz całość z połowy analizowanego okresu, następnie podzielić na 2, a więc: 50 + 100 + 56 = 206/2 = 103. Oznacza to, że średnie zatrudnienie w analizowanym okresie wynosi 103 etaty.

Metoda uproszczona - to sumowane stanu dziennego zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca a następnie dzielenie wyniku przez 2. Jeżeli poziom zatrudnienia w danej firmie jest stabilny możliwe jest sumowanie staniu z początku roku ze stanem z jego końca i podzielenie wyniku na 2.

Przykład:
Firma ma bardzo stabilne zatrudnienie i zmiany są bardzo małe. Na początku miesiąca pracodawca zatrudnia 50 pracowników na pełny etat, na koniec tego miesiąca planuje zwiększenie do 52 osób. Aby ustalić średnie zatrudnienie należy dodać 50 etatów do 52 etatów i podzielić na 2. Średnie zatrudnienie wynosi więc 51 etatów.

Jak już wspomniano, aby otrzymać ostateczne dane potrzebne do naliczenia środków, z których realizowana będzie polityka socjalna firmy należy dodać przeciętne liczby zatrudnionych pracowników w danych miesiącach, a otrzymaną sumę należy podzielić przez 12. Analogicznie należy zastosować wyliczenia, aby osiągnąć wielkość średniego zatrudnienia tylko za część danego roku.

Obliczeń należy dokonać zarówno na początku roku przy naliczaniu odpisu jak i na koniec roku przy dokonywaniu korekty naliczonego odpisu na podstawie faktycznego zatrudnienia. W sytuacji, gdy pomiędzy rzeczywistym a szacowanym zatrudnieniem wystąpi różnica, pracodawca jest zobowiązany do korekty odpisu na fundusz.