ZFŚS

Niewykorzystane środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracodawca dokonuje odpisu na fundusz i na jego podstawie planuje roczny plan wydatków funduszu socjalnego. Plan ten tworzony jest najczęściej w oparciu o dostępne środki, dane historyczne, plany zatrudnienia, analizę sytuacji materialnej pracowników, potrzeby zatrudnionego personelu i inne.

Pracodawca ma obowiązek rzetelnie i prawidłowo dysponować środkami, uwzględniając zapisy ustawy o ZFŚS, wewnętrznego regulaminu funduszu, ale przede wszystkim uwzględniając indywidualną sytuację rodzinną, materialną i mieszkaniową danego pracownika.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

W niektórych przypadkach na koniec roku okazuje się, że odpisane środki nie zostały wykorzystane w całości. Dzieje się tak najczęściej na skutek:
  • dokonania korekty odpisu
  • niewłaściwego oszacowania wydatków
  • niewłaściwego ustalenia kryteriów socjalnych
  • braku zainteresowania przez pracowników pomocą z funduszu
  • nieprzewidzianych zwiększeń wynikających z takich wpłat jak: darowizny i zapisy zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, opłaty pobierane od osób i jednostek organizacyjnych, które korzystają z działalności socjalnej, wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, przychody za sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych czy inne, określone przepisami.
Wszystkie niewykorzystane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku i przechodzą na rok następny. Niedopuszczalne jest wyksięgowanie środków na inny rachunek i wykorzystanie ich na inny cel. Niewykorzystanie środki nie przedawniają się, nawet w sytuacji, gdy pracodawca zaprzestaje tworzenia funduszu socjalnego. W takiej sytuacji musi wykorzystać zgromadzone wcześniej środki zgodnie z ich przeznaczeniem.
ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych osób w celu naliczania odpisu na ZFŚS
Metody obliczania przeciętnego zatrudniania