ZFŚS

Najczęściej popełniane błędy w regulaminie ZFŚS

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS nakazuje przyznawanie świadczeń socjalnych na postawie regulaminu funduszu socjalnego i kryteriów socjalnych. Oznacza to, że nie należy tych środków przeznaczać na pomoc wszystkim pracownikom, a już na pewno nie w równych kwotach. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego, który przyjmuje, że "pracodawca nie może wydatkować środków w sposób niezgodny z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którego postanowienia muszą być zgodne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego". (wyrok SN z 20.08.2001 r. I PKN 579/00 - OSNO 2003/14/331). Oznacza to, że podstawą wydatkowania świadczeń jest prawidłowo sporządzony regulamin ZFŚS.

W związku z niezbyt precyzyjnymi określeniami zawartymi w ustawie wielu pracodawcom przysparza problemów sporządzenie poprawnej listy świadczeń, z których ich pracownicy będą mogli korzystać, które mogą zostać wpisane w treść regulaminu i które nie zostaną zakwestionowane przez organy kontrolujące.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Działalnością socjalną w rozumieniu ustawy o ZFŚS jest:

 • pomoc materialna lub rzeczowa, która przyznawana jest pracownikom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej i życiowej. Najczęściej zapomogi przyznaje się pracownikom, którzy dotknięci zostali poważnym zdarzeniem losowym, borykają się z ciężką lub przewlekłą chorobą, mają dzieci wymagające specjalnej opieki lekarskiej, samotnie wychowują dzieci lub mają wielodzietne rodziny;
 • dofinansowanie wypoczynku pracowników zorganizowanego w formie zorganizowanych wczasów, wczasów organizowanych we własnym zakresie, "wczasów pod gruszą", wypoczynku agroturystycznego, wczasów profilaktycznych, pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji i innych;
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie kolonii zarówno wypoczynkowych jak i zdrowotnych, obozów i zimowisk, obozów sportowych, oaz, rajdów, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych, białych i zielonych szkół;
 • zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe udzielona na warunkach szczegółowo wskazanych w umowie cywilnej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą;
 • finansowanie sportu i rekreacji, mowa tu o biletach wstępu na mecze, zawody i inne imprezy sportowe, pływalnie, korty tenisowe, kursy nauki jazdy konnej i inne usługi zakupione u wyspecjalizowanych w tym zakresie organizatorów, jeśli pracodawca nie posiada własnej bazy sportowo-rekreacyjnej;
 • finansowanie zakup biletów do kina, opery, teatru, na koncerty, na wernisaże, wystawy i inne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym;
Kryterium, jakim powinien się kierować pracodawca gospodarując środkami z ZFŚS jak już wspomniano jest kryterium socjalne, czyli pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom. Reguła ta jest niezależna od formy pomocy. Oznacza to, że wszelkie inne różnicowanie pracowników jest niezgodne z ustawą o ZFŚS i należy pamiętać, że zapisy niezgodne powinny zostać usunięte z regulaminu. Nieprawidłowości to wykluczenie ze względu na rodzaj zawartej umowy, staż pracy, czy wymiar etatu. Niedopuszczalne jest usunięcie z listy osób mogących korzystać z funduszu pracowników będących na okresie próbnym, wypowiedzeniu, w zatrudnieniu krócej niż np. 3, 6 czy 12 miesięcy, a także pracowników pracujących na niepełny etat (nawet wówczas, gdy jest to 0, 1 etatu).

Najczęstsze błędy w regulaminie ZFŚS

Do najczęściej występujących uchybień mających swoje odzwierciedlenie w treści regulaminów ZFŚS jest:
 • przyznawanie wszystkim pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości;
 • uzależnienie przyznania świadczeń od osiągnięcia przez pracownika u danego pracodawcy określonego stażu pracy.
 • uzależnianie możliwości dofinansowania lub wysokości pomocy od czynników niedozwolonych tj. długość okresu zatrudnienia, staż pracy, wymiar etatu, rodzaj umowy czy ocena pracownicza;
 • przeznaczanie środków na niedozwolone świadczenia, wśród których najczęściej wymienia się finansowanie: imprez integracyjnych, opieki medycznej, przyzakładowych stołówek, personalnej obsługi funduszu (wynagrodzenia, szkolenia, materiały edukacyjne), zakupu środków trwałych, profilaktycznych szczepień, ubezpieczeń NNW, na życie czy turystycznych, dojazdów do pracy, świąt branżowych, prezentów czy kwiatów okolicznościowych, szkoleń, kursów i studiów czy premii;
 • wykluczenie uprawnionych ustawą grup osób jak np.: pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych lub też emerytów i rencistów czy członków rodzin pracowników.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Przykłady błędnych zapisów w regulaminach ZFŚS

"... na wniosek co najmniej 5 pracowników pracodawca może dofinansować firmowy wieczór wigilijny. Wnioski należy składać nie później niż do końca października bieżącego roku..."

"...osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są tylko pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony. Z funduszu wyłączone są pozostałe rodzaje umowy..."

"...pracodawca przekaże paczkę świąteczną dla dzieci, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który przepracował w zakładzie przynajmniej 1 rok i który złożył wniosek o przyznanie tych świadczeń..."

"...pracodawca wypłaci najpóźniej do końca 2 kwartału dofinansowanie wypoczynku pracownika w kwocie 1000 zł dla każdego pracownika, który złoży prawidłowo wypełniony wniosek i oświadczenie do 15 lutego danego roku potwierdzające sytuację rodzinno - materialną..."

"...na wniosek pracownika raz na 2 lata sfinansowane zostanie w kwocie 50% wartości szkolenie podnoszące kwalifikacje wnioskującej osoby..."