ZFŚS

Wypoczynek dzieci do lat 18, jak liczyć wiek?

aktualizacja: 24.09.2014

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dopuszcza różne formy pomocy osobom uprawnionym. Jedną z najpopularniejszych form jest dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika. W zależności od jego formy, wypoczynek ten może być opodatkowany lub zwolniony z podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Wczasy, a wycieczka dziecka, czyli różnice w opodatkowaniu

aktualizacja: 22.09.2014

Jedną z form pomocy socjalnej, którą często stosują organizacje jest wypoczynek dziecka pracownika. W praktyce najczęściej jest to wyjazd z rodzicami, wypoczynek organizowany przez biura podróży lub kolonie czy obozy. W związku z tym, że form wypoczynku dzieci jest wiele, bardzo często dostarczają one problemów z opodatkowaniem. Rodzaj świadczeń dla dzieci i młodzieży zwolnionych od podatku dochodowego określa art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całkowitemu zwolnieniu od podatku podlega tzw. zorganizowany wypoczynek dziecka do 18 roku życia.


ZFŚS, a staż pracy

aktualizacja: 15.09.2014

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skierowany jest do pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów zakładu i innych osób wskazanych w wewnętrznym regulaminie. Ma on na celu pomoc socjalną, czyli różnego rodzaju dofinansowania i finansowania świadczeń. Art.8 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335) mówi, że "przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu".

Obowiązki pracodawcy, jako administratora funduszu

aktualizacja: 2.09.2014

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335), pracodawca administruje środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych W praktyce oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest dokonać odpisu i w prawidłowy sposób przekazać wyliczone środki na odrębny rachunek bankowy. Kolejną ważną kwestią jest ustalenie dostępnych w organizacji form pomocy wybranych z pośród wachlarza wskazanego w ustawie. Rodzaje pomocy dobierać należy na podstawie potrzeb pracowników, wysokości dostępnych środków i wcześniejszych doświadczeń.


Wypłata ze środków ZFŚS, a zajęcie komornicze

aktualizacja: 21.08.2014

Wypłacając świadczenie pieniężne ze środków funduszu socjalnego w szczególności tj. zapomoga czy dofinansowanie wypoczynku pamiętać należy, że podlega ono egzekucji komorniczej w pełnej wysokości, jeżeli decyzję o zajęciu tej formy pomocy podejmie komornik. Wynika to z faktu, że świadczenia te nie mieszczą się w definicji wynagrodzenia za pracę. Z orzeczenia SN wynika, że wynagrodzenie za pracę to nie tylko pensja zasadnicza, ale również premie, dodatki, nagrody ale także: ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawy różnego rodzaju, odszkodowanie za rozwiązanie umowy w sposób niewłaściwy, wynagrodzenie urlopowe, chorobowe i za czas nieświadczenia pracy.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Nieprawidłowości w polityce socjalnej firmy

aktualizacja: 10.08.2014

Jednym z najczęściej spotykanych uchybień jest przyznawanie świadczeń każdemu pracownikowi w równej kwocie lub uzależnienie wypłat od niedozwolonych czynników tj. ocena pracownicza, staż pracy, liczby absencji czy stopnia realizacji założonego planu. ZFŚS nie jest funduszem premiowym, a więc działania te są niezgodne z zapisami ustawy, która dopuszcza tylko wykorzystanie kryteriów socjalnych. Wynika z tego, że niedopuszczalne jest przyznawanie świadczeń w uzależnieniu od stażu pracy w danej firmie i ustalanie zapisów w regulaminie ZFŚS wykluczających pracowników w pierwszym roku pracy.


Korekta odpisu na koniec roku

aktualizacja: 22.07.2014

Pracodawca zobowiązany jest do corocznego odpisu dokonywanego w oparciu o planowane zatrudnienie. Naturalnym procesem są zmiany zatrudnienia w trakcie roku, realizowane poprzez zwiększenie zatrudnienia lub w wyniku odejść czy zwolnień. W związku z tym, że odpis robiony jest na podstawie planów, na koniec roku (na ostatni dzień roku kalendarzowego) dokonuje się końcowego rozliczenia odpisu. Sposób wyliczenia jest identyczny jak ten z początku roku, jednak opiera się on na rzeczywistych, potwierdzonych danych.