ZFŚS

Niewykorzystane środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

aktualizacja: 1.07.2014

Pracodawca dokonuje odpisu na fundusz i na jego podstawie planuje roczny plan wydatków funduszu socjalnego. Plan ten tworzony jest najczęściej w oparciu o dostępne środki, dane historyczne, plany zatrudnienia, analizę sytuacji materialnej pracowników, potrzeby zatrudnionego personelu i inne. Pracodawca ma obowiązek rzetelnie i prawidłowo dysponować środkami, uwzględniając zapisy ustawy o ZFŚS, wewnętrznego regulaminu funduszu, ale przede wszystkim uwzględniając indywidualną sytuację rodzinną, materialną i mieszkaniową danego pracownika.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2012 roku

aktualizacja: 13.06.2014

Wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych.Szczegółowy sposób obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych na potrzeby funduszu wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349.)


Skutki braku regulaminu ZFŚS

aktualizacja: 10.06.2014

W myśl art. 8 ustawy o ZFŚS pracodawca wydatkuje środki z funduszu w oparciu o kryterium socjalne i szczegółowe zasady zapisane w wewnętrznym regulaminie ZFŚS.Regulamin tworzy pracodawca w uzgodnieniu z działającą w firmie organizacją związkową, bazując się na zapisach ustawy o ZFŚS. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż 1 organizacja związkowa to podobnie, jak przy konsultowaniu innych regulaminów, w przypadku braku jednoznacznego stanowiska związków w terminie 30 dni, pracodawca ustala regulamin samodzielnie, w oparciu o wnioski, wskazówki i sugestie każdej organizacji związkowej.

Wysokość świadczenia urlopowego

aktualizacja: 27.05.2014

Wysokość świadczenia urlopowego ustalana jest na podstawie wysokości odpisu podstawowego dokonywanego na fundusz socjalny. Do wskazania kwoty dostępnych środków ważna jest znajomość wysokości odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych. Podstawą odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. ogłasza je Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.


Dofinansowanie wypoczynku pracownika

aktualizacja: 24.05.2014

Zakład pracy może finansować wypoczynek swoim pracownikom, z uwzględnieniem długości dni wymaganego urlopu. Może to być wypoczynek zorganizowany w formie zorganizowanych wczasów przez pracownika lub zakład pracy, wypoczynku łączonego z pobytem w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji czy wypoczynku pracowników zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) tj. agroturystyka czy wynajem kwater prywatnych. Wysokość dopłat dla pracowników uwarunkowana powinna być wysokością dochodów na członka rodziny.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Lista osób mogących korzystać ze środków funduszu socjalnego

aktualizacja: 5.05.2014

Zestawienie osób mogących korzystać ze środków finansowych funduszu socjalnego powinno być wskazane w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i może być powieleniem zapisów art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335). Artykuł ten jako osoby uprawnione wskazuje pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może wyłączyć z listy osób uprawnionych na przykład rencistów.


Zmiana wielkości zatrudnienia w trakcie roku

aktualizacja: 11.04.2014

Ustawa o ZFŚS wskazuje na potrzebę tworzenia funduszu socjalnego w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty. Przy stabilnym lub dużym zatrudnieniu kwestia rotacji nie jest problemem, dla wielu niejasność dotyczy firm, w których zatrudnienie waha się w granicach wskazanych przez prawo etatów. W sytuacji, gdy pracodawca w trakcie roku zatrudnia dodatkowych pracowników, przez co zwiększa zatrudnienie do wielkości wskazanej w ustawie tj. 20 osób (w przeliczeniu na pełny etat) nie jest automatycznie zobowiązany do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych.