ZFŚS

Cele na jakie można przeznaczyć pożyczkę z ZFŚS

aktualizacja: 3.04.2014

Pożyczki to jedne z form pomocy dozwolone przepisami prawa i oferowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omawiana forma wsparcia nie może być przeznaczona na zakup świadczeń rzeczowych, zakup produktów pierwszej potrzeby, sprzętu RTV i AGD, spłatę długów, pokrycie kosztów wypoczynku, a nawet na pokrycie kosztów leczenia pracownika czy najbliższego członka rodziny. Pożyczki udzielane ze środków funduszu socjalnego przeznaczone mogą być tylko na cele mieszkaniowe.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Prawo członków Komisji Socjalnej do wglądu w dokumenty pracownicze

aktualizacja: 22.03.2014

Zgodnie z ustawą o ZFŚS pracodawca ma obowiazek udzielania pomocy na postawie kryteriów socjalnych. W tym celu zobowiązuje pracowników do udokumentowania sojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Może to uczynić zarówno poprzez uzależnienie rozpatrzenia wniosku występującego o pomoc pracownika od dostarczenia zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny lub też oświadczenia pracownika. Dodatkowo pracodawca może żadać w zależności od zaistniałej sytuacji dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzenia poniesionych kosztów i innych.


ZFŚS, a pracownik zatrudniony jednocześnie w wielu firmach

aktualizacja: 17.03.2014

Przy obsłudze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych coraz częściej pojawia się problem prawidłowego postępowania z pracownikami zatrudnionymi w kilku organizacjach jednocześnie. Wątpliwości pojawiają się zarówno przy odpisie na fundusz socjalny, jak i w momencie przyznawania świadczeń socjalnych, a także w trakcie określania sposobu ich opodatkowania. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w ramach umowy o pracę w kilku firmach mają prawo do korzystania z funduszu socjalnego w każdej z nich. Jedynym kryterium wskazującym na słuszność wypłacanych świadczeń jest kryterium socjalne.


Komisja Socjalna

aktualizacja: 10.03.2014

Komisja socjalna jest organem, który bardzo często powoływany jest do życia, szczególnie w dużych organizacjach, aby wspomagać realizację polityki zakładowego funduszu socjalnego. W obowiązujących przepisach prawa nie istnieją uregulowania określające uprawnienia i funkcje jakie komisja ta powinna sprawować. W związku z możliwością polepszenia organizacji pracy, pracodawcy często zamieszczają w regulaminie zakładowego funduszu socjalnego możliwość utworzenia takiej komisji. W praktyce najczęściej organizowane są wewnątrzzakładowe wybory.


Intranet - doskonałe źródło komunikacji z pracownikami

aktualizacja: 28.02.2014

Intranet to sieć komputerowa ograniczająca się do danej firmy, gdzie użytkownikami sieci są zazwyczaj tylko pracownicy danej organizacji. Intranet ma szereg zalet i zastosowań. Wykorzystywanie intranetu w dużym stopniu ułatwia i upraszcza system komunikacji oraz znacznie skraca czas przepływu informacji wewnątrz danej firmy. Ponadto umożliwia szybką, prawie natychmiastową możliwość modyfikacji przekazywanej przez niego treści. Szerokie zastosowanie intranetu i korzyści z niego wynikające zauważyć można również w obszarach HR i w procesie realizowania polityki socjalnej firmy.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Pożyczka na cele mieszkaniowe

aktualizacja: 10.02.2014

Pracodawca w wewnętrznym regulaminie udzielania pomocy ze środków ZFŚS ustala formy pomocy i kryteria ubiegania się o nie. Jedną z dopuszczalnych przez ustawę form jest pożyczka na cele mieszkaniowe. Pracodawca może udzielać pracownikom mającym ciężką sytuację mieszkalną, pożyczkę przeznaczoną na cele mieszkaniowe. Pożyczka może być udzielona tylko na cele mieszkaniowe. Niedopuszczalne jest udzielanie ze środków zakładowego funduszu socjalnego pożyczek przeznaczonych na inne cele, nawet w przypadku, gdy bezpośrednio dotyczą ciężkiej sytuacji pracownika.