ZFŚS

Administrator ZFŚS, czyli obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335), pracodawca administruje środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W praktyce oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest dokonać odpisu i w prawidłowy sposób przekazać wyliczone środki na odrębny rachunek bankowy. Kolejną ważną kwestią jest ustalenie dostępnych w organizacji form pomocy wybranych z pośród wachlarza wskazanego w ustawie. Rodzaje pomocy dobierać należy na podstawie potrzeb pracowników, wysokości dostępnych środków i wcześniejszych doświadczeń. W celu lepszej organizacji pracy pracodawca, jako administrator funduszu powinien sporządzić roczny plan wydatków i ustalić szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń.

Wszystkie te szczegóły powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w regulaminie świadczeń socjalnych, uzgodnionym, co do treści ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielem pracowników.

Jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków, co oznacza, że to pracodawca decyduje, komu i w jakiej wysokości środki są wypłacane. To na nim spoczywa obowiązek przyznawania środków tylko uprawnionym osobą, z zachowaniem kryteriów socjalnych. Pracodawca każdorazowo powinien zapoznać się z sytuacją rodzinną, materialną, życiową, mieszkaniową i zdrowotną każdego ubiegającego się o pomoc pracownika. Oznacza to, że niedopuszczalne jest przyznawanie świadczeń wszystkim pracownikom w równej kwocie.

Pracodawcy zobowiązany jest także do właściwego przechowywania zgromadzonych na cele socjalne danych i sprawnej komunikacji na linii pracodawca - pracownik.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Często w celu pomocy, powoływane są do życia tzw. Komisje Socjalne, jednak należy pamiętać, że maja one jedynie funkcje pomocowe i doradcze, a finalne odpowiedzialność spoczywa bezpośrednio na pracodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek prawidłowej organizacji funduszu i prawidłowego wydatkowania zgromadzonych środków. Nieprzestrzeganie wymaganych przez prawo zasad może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny.
ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Najczęściej popełniane błędy w zapisach regulaminów ZFŚS
Rola Komisji Socjalnej