ZFŚS

Odpis na fundusz socjalny w 2013r.

W dniu 01.01.2013 weszła w życie ustawa, która bezpośrednio dotyczy sposobu wyliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 roku.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dziennik Ustaw z 24 grudnia 2012 poz. 1456) wskazuje, że w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 i 908) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Art. 5b. W 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7."


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

W lutym 2011 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w roku poprzednim tj. 2010 r. wynosiło 2822,66 zł, a w drugim półroczu 2917.14 zł i ta właśnie wyższa kwota brana powinna być pod uwagę przy ustalaniu wysokości odpisu, również w 2013 roku.

Całkowita wysokość odpisu ustalana jest na podstawie odpisu podstawowego (obligatoryjnego) oraz zwiększenia fakultatywnego (uznaniowego).

Odpis podstawowy (obligatoryjny) w 2013 r.

Odpis podstawowy % wynagrodzenia W 2013 r.
na 1 zatrudnionego w warunkach normalnych 37,5% 1093,93 zł
na 1 zatrudnionego w warunkach szczególnych 50% 1458,57 zł
na 1 pracownika młodocianego w I roku nauki 5% 145,86 zł
na 1 pracownika młodocianego w II roku nauki 6% 175,03 zł
na 1 pracownika młodocianego w III roku nauki 7% 204,20 zł

Zwiększenie fakultatywne (nieobowiązkowe) w 2013 r.

% wynagrodzenia  W 2013 r.  
na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością* 6,25% 182,32 zł
na 1 emeryta lub rencistę zakładu 6,25% 182,32 zł
na 1 zatrudnionego przy spełnieniu art. 5 ust. 5a** 7,5% 218,79 zł

* mowa tu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
** ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, daje możliwość zwiększenia odpisu, pracodawcy który utworzy zakładowy żłobek lub dziecięcy klub, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na ten cel.


Pracodawcy mają obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS do 31 maja pierwszą część odpisu, która wynosi 75% odpisu rocznego. Do końca września zobowiązani są przekazać pozostałe środki na podstawowy odpis i całość odpisów uznaniowych. Końcowej korekty dokonuje się na koniec roku kalendarzowego.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2014
Korekta odpisu
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych osób w celu naliczania odpisu na ZFŚS
Metody obliczania przeciętnego zatrudniania