ZF¦S

Kiedy można zaliczyć odpis na ZF¦S do kosztów uzyskania przychodu?

Wysoko¶ć corocznych ¶rodków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych.

Pracodawcy maj± obowi±zek przekazać na rachunek bankowy ZF¦S do 31 maja pierwsz± czę¶ć odpisu, która wynosi 75% odpisu rocznego. Do końca wrze¶nia zobowi±zani s± przekazać pozostałe ¶rodki na podstawowy odpis i cało¶ć odpisów uznaniowych. Końcowej korekty dokonuje się na koniec roku kalendarzowego.


Polecane:

Polecane artykuły na ZF¦S.pl

Czy odpis na zf¶s jest kosztem podatkowym?

Na mocy obowi±zuj±cych przepisów o podatku dochodowym (tj. PIT i CIT) oraz przepisów stanowi±cych o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych należy uznać, że odpisy i zwiększenia na fundusz ¶wiadczeń socjalnych stanowi± koszty uzyskania przychodów. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy ¶rodki te (odpis i zwiększenia) zostan± zaksięgowane na rachunku zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych. Należy więc pamiętać, że dokonanie samego odpisu nie pozwala jeszcze podatnikowi zakwalifikowania zrealizowanych odpisów do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest jeszcze wpłacenie odpisanych ¶rodków na wyodrębniony rachunek ZF¦S.

Zaznaczaj± to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - Interpretacja indywidualna z dnia 15.04.2010 r., sygn. IPPB5/423-83/10-4/JC, która jednoznacznie stwierdza, że: "odpisy na fundusz mog± zostać uznane za koszt podatkowy jednakże nie w momencie ich naliczenia, ale dopiero w momencie faktycznego przekazania ¶rodków pieniężnych na wydzielony rachunek funduszu. Natomiast samo dokonanie odpisu na ZF¦S nie daje prawa zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów, a także sama wpłata na rachunek funduszu, bez dokonania odpisu nie jest wystarczaj±c± przesłank± do uznania jej za koszt uzyskania przychodów".


Ważne:

Ważne informcje na ZF¦S.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych osób w celu naliczania odpisu na ZF¦S
Metody obliczania przeciętnego zatrudniania