ZFŚS

Opodatkowanie świadczeń socjalnych

Opodatkowanie świadczeń rzeczowych

Świadczenia socjalne w pełnej wysokości wyłączone są ze składek ZUS, ale nie wszystkie i nie w pełnej kwocie podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Uwaga: Wszystkie świadczenia rzeczowe i pieniężne są zwolnione od podatku do łącznej kwoty 380 zł rocznie. Zwolnienie to nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków legitymacyjnych uprawniających do wymiany na towary i usługi, które są w całości opodatkowane.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Dofinansowanie wypoczynku pracownika i dziecka pracownika

Całkowitemu zwolnieniu podatkowemu podlega zorganizowany wypoczynek dziecka pracownika do lat 18. Wypoczynek, o którym mowa zorganizowany powinien być przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie tj. biura podróży, szkoły, organizacje harcerskie, parafie, podmioty prowadzące działalność agroturystyczną, organizacje charytatywne czy fundacje. Wypoczynek musi przybrać formę zorganizowanych wczasów, koloni, obozów czy zimowisk i może być on połączony z nauką, rehabilitacją czy leczeniem.

Zwolnienie podatkowe dofinansowania wypoczynku dziecka następuje na podstawie dowodu wpłaty, do wysokości kwoty potwierdzonej dowodem płatności. W związku z brakiem jednoznacznej definicji dowodu wpłaty uznaje się, że jest nim: faktura, rachunek, przelew bankowy, przekaz pocztowy czy dokument KP. Dowód ten powinien zawierać kwotę odpłatności, odbiorcę płatności, formę wypoczynku oraz imię i nazwisko osoby, której wypoczynek dotyczy. Ważne jest również, aby rodzaj akceptowanych przez firmę dokumentów potwierdzających płatność i wypoczynek wskazany był w obowiązującym regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnienie to nie obowiązuje w przypadku wypoczynku dziecka zorganizowanego na własną rękę w kwaterach prywatnych.

W przypadku wypoczynku pracownika zwolnienie to nie obowiązuje i kwota świadczenia wypłaconego z tego tytułu poza kwotą wolną od podatku tj. 380 zł podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

Bezzwrotne zapomogi

Zapomogi związane są najczęściej z sytuacją losową oraz z tytułu ciężkiej sytuacji rodzinno - materialnej. Zwolnieniu podatkowemu podlegają również bezzwrotne zapomogi wypłacane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby (powyżej 30 dni) lub śmierci. Zwolnienie to dotyczy kwoty 2280 zł rocznie i dokonywane jest na podstawie dokumentu potwierdzającego zdarzenie, w szczególności takiego jak: zaświadczenie z policji, protokół policyjny, zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię lub administratora budynku, zaświadczenie lekarskie czy akt zgonu.

Zapomogi przyznawane z tytułu trudnej sytuacji rodzinno - materialnej podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wypoczynek pracownika.

Umorzenie pożyczki na cele mieszkaniowe

Umorzenie pożyczki rodzi za sobą konieczność doliczenia do dochodu i opodatkowania umorzonej kwoty pożyczki.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Pytania czytelników

Pytanie: Jeden z naszych pracowników żąda skorygowania naliczonego podatku od dofinansowania wypoczynku dziecka, twierdząc, że była to kolonia. Nie przedstawił jednak dokumentów potwierdzających ten fakt. Czy powinniśmy uznać roszczenie?

Odpowiedź: Nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z opinią Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie (PPB II/415-7/) to "na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Z dowodu takiego powinno wynikać jednoznacznie kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z wypoczynku, jaka to jest forma wypoczynku i w jakim okresie oraz kwota poniesionego wydatku".


Pytanie: Czy pożyczka z funduszu socjalnego stanowi przychód pracownika?

Odpowiedź: Pożyczki udzielone pracownikom ze środków funduszu socjalnego nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Potwierdza to między innymi Podkarpacki Urząd Skarbowy w postanowieniu PUS.I/415/11/07.


Pytanie: Zgodnie z zapisami regulaminu funduszu socjalnego umorzyliśmy zmarłemu pracownikowi niespłaconą część pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe. Co z podatkiem z tytułu umorzenia w sytuacji śmierci pracownika?

Odpowiedź: Kwestię tę rozstrzygnął Podkarpacki Urząd Skarbowy (PUS.I/415/6/07), który stwierdził, że: "w sytuacji, gdy w związku ze śmiercią pracownika, zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczka udzielona temu pracownikowi z w/w funduszu podlega umorzeniu - zobowiązanie spłaty pożyczki wygasa i nie stanowi długu spadkowego. Pracodawca sam w tym przypadku rezygnuje z ewentualnego prawa żądania spłaty długu od następców prawnych pożyczkobiorcy. Dlatego zarówno przed umorzeniem pożyczki jak i w wyniku jej umorzenia przez pracodawcę, pomiędzy pracodawcą zmarłego pracownika a jego następcami prawnymi nie powstaje żaden stosunek - relacja prawna. Podsumowując powyższe należy uznać, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym spadkobiercy nie uzyskują przychodu w rozumieniu art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na pracodawcy nie ciąży obowiązek poboru oraz odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzenia informacji PIT-8C".