ZFŚS

Dofinansowanie żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych.

Nowelizacja ustawy o ZFŚS, wprowadzona przez ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) pozwoliła pracodawcom na pomoc swoim pracownikom w opiece nad dziećmi. Utworzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego

Nowelizacja ustawy umożliwiła pracodawcy na zwiększenie odpisu. Chodzi dokładnie o to, że pracodawcy, którzy przeznaczą na organizację żłobka czy klubu dziecięcego z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 % tego odpisu, będą mogli zwiększyć odpis na fundusz na każdą zatrudnioną osobę o kolejne 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS, obwieszczanego przez Prezesa GUS. Działanie to uwarunkowane jest koniecznością przeznaczenia całości zwiększenia odpisu na ten właśnie cel, czyli na utworzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego. Ustawa wyklucza możliwość zwiększenia odpisu na organizacje przedszkola zakładowego.

Pracodawca może również wysokość odpisu na fundusz socjalny oraz dokonanego zwiększenia na żłobek zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Dofinansowanie żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego wybranego przez rodzica.

Pracodawca w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może finansować lub współfinansować opłaty, które ponoszą pracownicy w związku z uczęszczaniem ich dzieci do żłobków, przedszkoli czy klubów dziecięcych wybranych przez rodzica. Opcja ta nie pozwala jednak na zwiększenie odpisu na fundusz socjalny.

Dofinansowanie to jest tylko jedną z form pomocy dopuszczona ustawą o ZFŚS. W praktyce oznacza to, że pracodawca może, ale nie musi stosować tę formę wsparcia. Jeżeli zdecyduje się na wprowadzenie jej do organizacji, szczegółowe zapisy muszą znaleźć się w wewnętrznym regulaminie funduszu socjalnego. Również w tym przypadku przy udzielaniu pomocy muszą być zachowane kryteria socjalne tj. uwzględnienie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o dofinansowanie.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Opodatkowanie dofinansowania do żłobków i klubów dziecięcych.

Z opodatkowania (niezależnie od kwoty) zwolnione jest świadczenie wypłacane ze środków ZFŚS związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do świadczeń z tego funduszu w żłobkach lub klubach dziecięcych. Zwolnienie to wynika art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PDOF.


ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Większy odpis na żłobek lub klub dziecięcy