ZFŚS

Oświadczenie o dochodach jako forma potwierdzenia sytuacji materialnej pracownika

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakłada na pracodawcy obowiązek dysponowania środkami w oparciu o kryteria socjalne. W praktyce oznacza to, że wysokość wypłacanych dopłat nie może być równa dla każdego pracownika.

Odpowiednie zdiagnozowane potrzeb pracownika i określenie jego indywidualnej sytuacji życiowej i materialnej nie rzadko dostarcza wielu problemów. Ustawa nie określa sposobów pozyskiwania informacji, a więc to pracodawca i odpowiednie zapisy w regulaminie funduszu socjalnego decydują o sposobie zdobywania danych.

Do najczęściej stosowanych form oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest coroczne gromadzenie oświadczeń pracowników. Opcję taką dopuszcza kodeks pracy, który formę tę uznaje jako właściwą do udostępniania pracodawcy informacji nie będących bezpośrednio związanych z zatrudnieniem. Przy takim rozwiązaniu ważne jest to, aby oświadczenie miało formę szczegółowego dokumentu, na podstawie którego pracodawca będzie miał klarowny obraz skali problemów dotyczących jego pracowników.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Aby dokument spełniał swoją funkcję dobrze jest stworzyć obowiązujący w firmie wzór, który określać będzie takie kwestie jak:

  • dochód brutto na członka rodziny (ze wszystkich źródeł);
  • stan cywilny;
  • liczba dzieci;
  • liczba osób pozostających w danym gospodarstwie domowym;
  • liczba osób z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • liczba osób przewlekle chorych;

Wzór oświadczenia stanowić powinien załącznik do obowiązującego w organizacji regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W związku z tym, że forma oświadczenia może stanowić podstawę do nadużyć ze strony pracowników, warto w oświadczeniu zawrzeć klauzulę informującą, że podawanie nieprawdy będzie przez pracodawcę traktowane jak oszustwo mające na celu wyłudzenie nieprzysługujących świadczeń.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Jeżeli pracodawca uzna, że forma oświadczenia nie jest odpowiednia, może on żądać również dokumentów potwierdzających opisaną we wniosku sytuację. Mogą to być zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z urzędów pracy, potwierdzenia wypoczynku czy inne dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny zaistniałą, trudną sytuację.

Niezależnie od formy ważne jest, aby sposób potwierdzania sytuacji był jasno określony wewnętrznymi przepisami zawartymi w regulaminie funduszu socjalnego.


ZOBACZ TAKŻE:
Dokumenty ZFŚS, czyli jak udokumentować swoją sytuację