ZFŚS

Pomoc rzeczowa

Pomoc rzeczowa jest jedną z kilku rodzajów działalności socjalnej. Ustawa o ZFŚS posługuje się pojęciem pomocy rzeczowej, ale jej nie definiuje. Definicję rzeczy określa art. 45 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, iż rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Znaczenie pomocy rzeczowej jest duże, gdyż zaspokaja podstawowe, najpilniejsze i bieżące potrzeby pracowników w sposób bezpośredni i efektywny. Jest to rodzaj bezzwrotnej zapomogi rzeczowej. Cechą charakterystyczną tej formy pomocy jest to, że to pracodawca dokonuje zakupu określonych towarów, które są najbardziej potrzebne i przekazuje je uprawnionym pracownikom.

Pracodawca, aby móc zaoferować swoim pracownikom pomoc w formie rzeczowej musi przewidzieć taką możliwość w zapisach regulaminu ZFŚS. Forma i wartość pomocy rzeczowej, jak każdej innej finansowanej ze środków funduszu socjalnego, uzależnione powinny być od kryteriów socjalnych tj. od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. W przyznawaniu świadczeń niedozwolone jest kierowanie się tylko wiekiem dziecka lub pracownika, miejscowością zamieszkania czy takimi kryteriami jak staż pracy lub ocena pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Przykładowymi świadczeniami rzeczowymi mogą być podręczniki szkolne dla dzieci pracowników, zakup lekarstw, artykułów spożywczych, odzieży, wyposażenia domu, środków pomocy sanitarnej, opału na zimę i inne, a także paczki dla dzieci lub pracowników. Bardzo popularną formą pomocy rzeczowej są bony towarowe (talony do supermarketów). Popularność tej formy pomocy jednak nieznacznie zmalała po zmianie przepisów. Obecnie przepisy prawa zgodnie wskazują, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, a co za tym idzie braku zwolnienia bonów i talonów do podatku.

W przypadku świadczeń rzeczowych ich wartość do wysokości 380 zł w roku podatkowym na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona jest z podatku. Jak już wspomniano świadczeniami tymi nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do wymiany na towary lub usługi. W przypadku, gdy świadczenia z funduszu przekroczą kwotę limitu, pracodawca zobowiązany jest od nadwyżki pobrać i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Warto zaznaczyć, że kwota 380 zł dotyczy wszystkich świadczeń socjalnych wypłaconych w danym roku podatkowym, a nie każdego świadczenia z osobna. Kwota wolna oznacza to, że pracownik, który otrzymał na przykład na początku roku bezzwrotną zapomogę pieniężną w kwocie 1000 zł, przy tym właśnie dofinansowaniu "skonsumował" zwolnienie od podatku, a więc cała wartość świadczenia rzeczowego powinna być opodatkowana.

Przykładowe zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące świadczeń rzeczowych

"...1. Świadczenia rzeczowe przyznawane są na podstawie złożonego wraz z uzasadnieniem wniosku i udokumentowaniem zaistniałej sytuacji.
2. Co do zasady pracownik może starać się o pomoc rzeczową tylko raz na 12 miesięcy, przy czym istotna jest data złożenia wniosku .
3. Niezależnie od powyższego pracodawca raz w roku przekaże pracownikom paczki dla dzieci w wartości uzależnionej od dochodu na członka rodziny ustalonego na podstawie oświadczenia dostarczonego nie później niż do końca września danego roku. Wartość paczki prezentuje poniższa tabela:
Wysokość dochodu brutto na osobę Wartość paczki dla dziecka
do 900 zł brutto włącznie 200 zł
od 900,01 do 1200 zł brutto włącznie 150 zł
od 1200,01 do 1500 zł brutto włącznie 100 zł
od 1500,01 50 zł

..."

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Pytania czytelników

Pytanie: Jednemu z naszych pracowników urodziło się 7 dziecko. Rodzina jest bardzo biedna i nie wystarcza im na podstawowe potrzeby. Dodatkowo nowonarodzone dziecko ma problemy zdrowotne. Czy w ramach pomocy socjalnej pracodawca może zakupić ze środków ZFŚS łóżeczko, wózek, ubranka, leki, kosmetyki dla dziecka i inne niezbędne w tej sytuacji. Jeżeli tak, to czy wartość tych świadczeń powinna być opodatkowana?

Odpowiedź: ZFŚS nakierowany jest na pomoc potrzebującym pracownikom ze względu na ich ciężką sytuację rodzinną, życiową i materialną. Pomoc ta w pierwszej kolejności skierowana winna być między innymi do pracowników najbiedniejszych, mających problemy finansowe czy rodzinne. Z opisywanego przypadku wynika, że pracodawca jak najbardziej może udzielić pomocy takiemu pracownikowi pod warunkiem, że wewnętrzny regulamin funduszu socjalnego przewiduje taką możliwość. Ustawa nie definiuje szczegółowego zakresu świadczeń rzeczowych, a więc nie ma przeciwwskazań, aby pomoc ta przybrała formę wyprawki dla malucha. Co do podatku to uzależnione jest to od tego czy w tym roku podatkowym pracownik korzystał już z pomocy pracodawcy realizowanej w ramach działalności socjalnej. Zwolnienie z podatku następuje do kwoty 380 zł rocznie, przy czym dotyczy to wszystkich świadczeń socjalnych wypłaconych w danym roku, a nie osobno każdego świadczenia.