ZFŚS

Powrót do tworzenia ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego

Podmioty zatrudniające na dzień 1 stycznia, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, bez względu na wielkość zatrudniania, tworzą zakładowy fundusz socjalny. Pracodawcy niebędący jednostką budżetową, mogą odstąpić od tworzenia funduszu na warunkach wskazanych przez ustawodawcę. Co w sytuacji rezygnacji z funduszu socjalnego i chęci powrotu do niego w trakcie roku kalendarzowego?

Przepisy prawa określają tylko obowiązki pracodawcy, który rozpoczyna działalność. W tym przypadku tworzenie funduszu odbywa się na początku roku następnego (licząc od dnia rozpoczęcia działalności). Powyższe nie ma zastosowania, gdy rozpoczęcie działalności następuje w skutek komercjalizacji, przejęcia, połączenia lub podziału organizacji lub jej części z równoczesnym przejęciem pracowników.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Na podstawie wskazanych przepisów można przyjąć, że ustawodawca nie ogranicza powrotu do Funduszu Socjalnego w trakcie danego roku (również w sytuacji, gdy jest to przywrócenie tylko na pewien okres). Działanie takie skutkuje jednak koniecznością proporcjonalnego naliczenia odpisu na fundusz w danym roku kalendarzowym, tzn. tylko w wysokości odpowiadającej okresowi, na który fundusz socjalny został przywrócony. W praktyce przy obliczaniu dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. W okresie, w którym fundusz nie był tworzony do wysokości zatrudnienia przyjmuje się 0.

Przykład:
Pracodawca, który zatrudnia 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty po konsultacjach ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników zawarł w regulaminie wynagradzania zapis, że nie będzie tworzył funduszu w danym roku. W połowie roku wprowadził do regulaminu wynagradzania zapis o utworzeniu Funduszu od dnia 1 lipca danego roku.

Zakładając, że stan zatrudnienia się nie zmienił, przeciętne zatrudnienie dla celów odpisu wyniesie 25 osób tj. (50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty x 6 miesięcy tworzenia funduszu) : 12 miesięcy = 25 osób.

Wracając do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w trakcie roku należy pamiętać o odpowiednich zapisach w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy (jeżeli dotyczy).

Konieczne są również odpowiednie uzgodnienia z organizacjami związkowymi. Jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, zapisy regulaminu wynagradzania wymagają rozmów z pracownikiem wybranym do reprezentowania interesów zatrudnionych pracowników.

Pod uwagę wziąć należy również termin wejścia w życie nowych przepisów, który w przypadku tego typu regulaminów wynosi przynajmniej 2 tygodnie licząc od dnia przekazania treści regulaminu do wiadomości pracowników. W przypadku zbiorowego układu pracy - najwcześniej z dniem zarejestrowania układu.


ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych osób w celu naliczania odpisu na ZFŚS
Metody obliczania przeciętnego zatrudniania

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl