ZFŚS

Pożyczka mieszkaniowa - oprocentowanie, poręczyciele i przedawnienie

Pożyczka na cele mieszkaniowe to jedna z najpopularniejszych form pomocy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pomimo tego, że jest tak często przyznawana niektóre kwestie z nią związane powodują wątpliwości. Najwięcej problemów sprawia oprocentowanie pożyczek oraz ich poręczenie. Ważne jest również ustalenie po jakim czasie przedawnia się udzielona pożyczka.

Oprocentowanie pożyczki mieszkaniowej

Nie ma przepisów regulujących oprocentowanie pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe ze środków funduszu socjalnego. Brak lub wysokość oprocentowania zależy od pracodawcy i jego wskazania zawartego w wewnętrznym regulaminie. Niemniej jednak biorąc pod uwagę charakter pożyczki i źródło jej udzielania należy zastanowić się czy w przypadku opodatkowania wysokość odsetek nie jest zbyt wysoka. Być może odsetki powinny mieć wymiar tylko symboliczny. Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wskazuje również sposobu liczenia odsetek. Kwestie te powinny być uregulowane w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Poręczyciele

Pracodawca w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może zabezpieczyć spłatę pożyczki poprzez ustanowienie poręczycieli. Najczęściej w firmach spotyka się rozwiązanie, w którym pracodawca wymaga poręczenia jednego lub dwóch pracowników firmy. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że w przypadku konieczności spłaty zobowiązań przez poręczyciela pracodawca może obciążyć wynagrodzenie za pracę osoby, a co za tym idzie nie ma konieczności kierowania sporu na drogę sądową. Należy przy tym jednak pamiętać, że w umowie pożyczki mieszkaniowej powinien być zapis, który będzie zgodą pracownika – poręczyciela na potrącenie z wynagrodzenia niespłacanej przez pożyczkobiorcę kwoty. W przypadku braku zgody na potrącenie, pracodawca nie może dokonać samodzielnego pomniejszenia wynagrodzenia.

Przedawnienie pożyczki mieszkaniowej

Przedawnienie pożyczki na cele mieszkaniowe odbywa się zgodnie z zasadami prawa pracy, tj. roszczenie o zwrot ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Okres ten należy liczyć co do miesiąca. Jeżeli spłata powinna następować w ratach, każda rata przedawni się osobno. Trzyletni okres przedawnienia potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.04.2013 r. (Sygn. akt II PK 272/12), który wskazuje, że roszczenia o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ulegają przedawnieniu jak roszczenia ze stosunku pracy, tj. trzyletniemu na podstawie art. 291 § 1 k.p. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2007 r., II PK 25/07, OSNP 2008 nr 17 – 18, poz. 251).


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

ZOBACZ TAKŻE:
Pożyczka na cele mieszkaniowe - informacje ogólne
Wzór wniosku o pożyczkę na cele mieszkaniowe