ZFŚS

Pożyczka z ZFŚS

Pracodawca w wewnętrznym regulaminie udzielania pomocy ze środków ZFŚS ustala formy pomocy i kryteria ubiegania się o nie. Jedną z dopuszczalnych przez ustawę form pomocy jest pożyczka na cele mieszkaniowe. Pracodawca może więc udzielać pracownikom mającym ciężką sytuację mieszkaniową, pożyczek przeznaczonych na ten cel.

Uwaga:
Pożyczka może być udzielona tylko na cele mieszkaniowe. Niedopuszczalne jest udzielanie ze środków zakładowego funduszu socjalnego pożyczek przeznaczonych na inne cele, nawet w przypadku, gdy bezpośrednio dotyczą ciężkiej sytuacji pracownika (np. pożyczka na leczenie dziecka czy pożyczka na zakup najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku).

Warunki udzielania pożyczki z funduszu socjalnego zawarte powinny być w wewnętrznym regulaminie określającym politykę socjalną i potwierdzone w umowie cywilnej o jej udzielenie. Umowa pożyczki została uregulowana w kodeksie cywilnym. Art. 720. § 1. K.c. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Pomoc ta może przybierać zarówno formę bezzwrotną jak i zwrotną.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Pomoc mieszkaniowa udzielana jest w szczególności na:

 • budowę lokalu mieszkalnego;
 • zakup lokalu mieszkalnego;
 • wykup na własność lokalu mieszkalnego;
 • adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe;
 • remont i modernizację lokalu mieszkalnego;
 • przystosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej;
W regulaminie ZFŚS wskazane jest określenie:
 • zasad udzielania pożyczki z funduszu socjalnego;
 • terminu i trybu rozpatrywania wniosków o pożyczkę;
 • warunków pożyczki (w szczególności: oprocentowanie pożyczki, wymagalność poręczenia, ilość i wielkość rat, sposób spłaty rat, sposób postępowania w przypadku niespłacalności pożyczki, częstotliwość ubiegania się o pożyczkę, wymagania co do dokumentacji, zasady odraczania spłaty i umarzania niespłaconej części pożyczki czy wymagalność pożyczki przy rozwiązaniu umowy).
Należy przy tym pamiętać, że im większy stopień szczegółowości zapisów, tym mniejsze ryzyko przyszłych nieporozumień i konfliktów w relacji: pracodawca - pracownik.

Niezgodne z przepisami prawa rozwiązanie umowy o pracę nie uzasadnia natychmiastowej wymagalności pożyczki na cele mieszkaniowe udzielnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, choćby wewnętrzny regulamin działalności socjalnej określał taką wymagalność na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. (wyrok SN z 18.04.2001r. I PKN 359/00 OSNP 2003/3/60)

Nie ma przepisów regulujących oprocentowanie pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe ze środków funduszu socjalnego. Brak lub wysokość oprocentowania zależy od pracodawcy i jego wskazania zawartego w wewnętrznym regulaminie. Niemniej jednak biorąc pod uwagę charakter pożyczki i źródło jej udzielania należy zastanowić się czy wysokość odsetek nie jest zbyt wysoka.

W związku z tym, że pożyczka mieszkaniowa (podobnie, jak inne formy przyznawania pomocy z ZFŚS) przyznawana powinna być w oparciu o kryteria socjalne, już na etapie projektowania regulaminu warto zastanowić się, jak spełnić wymogi ustawy. W praktyce najczęściej występują rozwiązania wprowadzające różną wysokość oprocentowania lub różny okres spłaty pożyczki w zależności od sytuacji materialnej danego pracownika.

Należy również pamiętać, że pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe jako pomoc zwrotna nie jest doliczana do dochodu i opodatkowana. Opodatkowaniu podlegać będzie natomiast umorzona wielkość pożyczki.

W przypadku pracowników posiadających niskie dochody należy uważać, aby potrącana rata pożyczki nie naruszała obowiązku pozostawienia pracownikowi do wypłaty kwoty wolnej od potrąceń w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwestę tę należy więc przeanalizować na etapie ustalania w umowie cywilno - prawne dotyczącej pożyczki zagadnień związanych z wysokością comiesięcznej raty.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Przykładowe zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące pożyczki z funduszu

"...1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie pożyczki.
2. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest na:
 • budowę lokalu mieszkalnego;
 • zakup lokalu mieszkalnego;
 • wykup na własność lokalu mieszkalnego;
 • adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe;
 • remont i modernizację lokalu mieszkalnego;
 • przystosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej;
3. Pożyczka może być udzielona w wysokości od 3 000 do 10 000 zł. Decyzję, co do wysokości pożyczki podejmuje pracodawca na podstawie wniosku pracownika.
4. Zwrotna pomoc z Funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej w każdym czasie pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki oraz po upłynięciu 1 roku licząc od daty spłaty ostatniej raty poprzedniej pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe.
5. Udzielenie pożyczki połączone jest za zawarciem umowy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia dwóch osób, pracowników firmy.
7. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest oprocentowane w wysokości 3% w skali roku.
8. Okres spłaty pożyczki ustalany jest indywidualnie na podstawie indywidualnej sytuacji rodzinno - materialnej, jednak okres ten nie może przekraczać 36 miesięcy.
9. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez rozróżnienia na tryb rozwiązania tej umowy. Wyjątkiem jest rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W tym przypadku niespłacona część pożyczki, na wniosek pracownika ulega umorzeniu.
10. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki na swój pisemny wniosek. W tym przypadku nastąpi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona wraz z odsetkami. Skutkuje to doliczeniem umorzonej kwoty do dochodu i opodatkowaniem.
12. W przypadku zaprzestana spłaty przez zobowiązanego do niej pracownika, obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku śmierci pracownika...."