ZFŚS

ZFŚS, a pracownik zatrudniony jednocześnie w wielu firmach

Przy obsłudze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych coraz częściej pojawia się problem prawidłowego postępowania z pracownikami zatrudnionymi w kilku organizacjach jednocześnie. Wątpliwości pojawiają się zarówno przy odpisie na fundusz socjalny, jak i w momencie przyznawania świadczeń socjalnych i sposobu ich opodatkowania.

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w ramach umowy o pracę w kilku firmach mają prawo do korzystania z funduszu socjalnego w każdej z nich. Jedynym kryterium wskazującym na słuszność wypłacanych świadczeń jest kryterium socjalne.

W związku z powyższym pracodawca dokonujący odpisu i posiadający informację na temat podwójnego zatrudnienia swojego pracownika, dokonuje na niego odpisu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Podobnego odpisu dokonuje również drugi pracodawca.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Wiele problemów dostarcza również sposób opodatkowania świadczeń przyznanych takiemu pracownikowi i prawidłowe naliczenie ulg podatkowych. W przypadku pracowników korzystających z ZFŚS w dwóch lub więcej zakładach pracy, zgodnie z interpretacją Izb Skarbowych, właściwe jest stosowanie ulgi podatkowej w kwocie 380 zł rocznie w każdej z organizacji. Nie ma bowiem przepisów prawnych, które nakładają na pracodawcę możliwość żądania oświadczenia w sprawie wykorzystania ulgi podatkowej dotyczącej ZFŚS lub nakaz monitorowania wysokości wykorzystanej przez pracownika ulgi podatkowej.

W związku z tym, że pracownik ma prawo do zwolnienia podatkowego tylko do kwoty 380 zł rocznie i zwolnienie to dotyczy wszystkich świadczeń socjalnych wypłaconych w danym roku kalendarzowym to pracownik ma obowiązek kontrolowania wysokości zwolnień podatkowych i rozliczenia nadwyżki w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy zatrudniona w dwóch miejscach osoba odchodzi na emeryturę. Osoba ta jest emerytem obu jednostek. W praktyce oznacza to, że osoba ta ma prawo do korzystania z pomocy ze środków socjalnych w obu miejscach pracy. Zarówno jeden, jak i drugi pracodawca może naliczać dobrowolny, dodatkowy odpis na fundusz. Powyższa sytuacja ma miejsce, gdy emeryt był pracownikiem obu firm bezpośrednio przed osiągnięciem statusu emeryta.