ZFŚS

Prawo członków Komisji Socjalnej do wglądu w dokumenty pracownicze

Zgodnie z ustawą o ZFŚS pracodawca ma obowiazek udzielania pomocy na postawie kryteriów socjalnych. W tym celu zobowiązuje pracowników do udokumentowania sojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Może to uczynić zarówno poprzez uzależnienie rozpatrzenia wniosku występującego o pomoc pracownika od dostarczenia zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny lub też oświadczenia pracownika. Dodatkowo pracodawca może żadać w zależności od zaistniałej sytuacji dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzenia poniesionych kosztów i innych. To treść ustawy o ZFŚS stanowi, że przyznając świadczenie socjalne pracodawca musi dysponować określonymi informacjami dotyczącymi np. wieku i liczby członków rodziny, ich dochodu, stanu zdrowia itp. Pracodawca ma zatem pełne prawo do żądania tego typu informacji, w tym danych osobowych członków rodziny.

Potwierdza to wyrok SN z dnia 8 maja 2002 r. I PKN 267/01, OSNP 2004, nr 6, poz. 99. Sąd podkreślił, że skoro przyznanie świadczenia z funduszu zależne jest od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej osoby uprawnionej to żądanie dokumentów potwierdzających ten stan nie jest naruszeniem dórb osobistych pracownika, ani naruszeniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Sposób dokumentowania sytuacji zapisany powinien być w treści regulaminu ZFŚS.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Pracodawca może rozpatrywać wnioski sam lub wyznaczając do tego celu podmiot, którym najczęściej jest Komisja Socjalna. Przepisy prawa nie regulują sposobu funkcjonowania Komisji. Sposób powoływania, skład i kompetencje Komisji Socjalnej wskazane powinny być zatem w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych. Komisja Socjalna jest podmiotem doradczym i ma pełne prawo do wglądu w dokumentację socjalną.
ZOBCZ TAKŻE:
Dokumenty ZFŚS, czyli jak udokumentować swoją sytuację
Rola i zadania Komisji Socjalnej