ZFŚS

Rachunek bankowy środków ZFŚS

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, a konkretnie art. 12 tej ustawy narzuca na pracodawcę obowiązek przekazywania i gromadzenia środków na odrębnym, przeznaczonym tylko na fundusz socjalny rachunku bankowym.

Zabieg ten ma na celu ochronę środków przed bieżącym zużyciem ich na działalność nie będącą realizacją prowadzonej polityki socjalnej.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Dodatkowo w przypadku naruszeń obowiązków tj. brak regulaminu ZFŚS księgowania na wyodrębnionym rachunku stanowią podstawę do uznania wypłat za dofinansowanie pracowników ze środków ZFSS i zastosowania zwolnień podatkowych. Wyodrębnienie osobnego rachunku to również zabezpieczenie zdeponowanych tam środków przed ewentualną egzekucją z tytułu niezapłaconych podatków lub zaległych, obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników czy innych zaległości. Ogólnie rachunek ten chroniony jest przed egzekucją nie związaną z działalnością socjalną i zobowiązaniami funduszu. Nie podlegają one egzekucji ani w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, ani w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Postępowanie egzekucyjne wpływające na środki zgromadzone na koncie ma miejsce tylko w przypadku realizacji zobowiązań samego funduszu.

Należy również pamiętać, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 1998 r. nr PB3 - 5656/722 - 571/98 pracodawca zobowiązany jest do administrowania środkami funduszu, o czym stanowi art. 10 ustawy o ZFŚS, co w praktyce oznacza, ze pracodawca ponosi również koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego funduszu, koniecznego do prawidłowego funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych i personalnej obsługi księgowań na tym rachunku.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Powyższe nie obowiązuje pracodawców, którzy nie są jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi, ze stanem pracowników na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy tworzą fundusz nie z ustawowego obowiązku lecz na zasadzie dobrowolności. Środki pieniężne, które w ostatnim dniu danego roku pozostają na rachunku funduszu, w całości przechodzą na rok następny i zasilają budżet przyszłoroczny.
ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Korekta odpisu na koniec roku
Obowiązki pracodawcy, jako administratora funduszu