ZFŚS

Regulamin serwisu ZFŚS.pl

Każdy użytkownik serwisu ZFŚS.pl powinien zapoznać się z treścią poniższych zapisów.

Cel serwisu:
Serwis ZFŚS.pl, zwany dalej Serwisem, ma za zadanie upowszechnianie informacji dotyczących przede wszystkim funduszu świadczeń socjalnych. Autorzy artykułów dokładają wszelkiej staranności, aby informacje zawarte w Serwisie były rzetelne i prawdziwe, jednak mogą być one jedynie wstępnym źródłem informacji.

Odpowiedzialność Serwisu:
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkowników czy osób trzecich, powstałe wskutek korzystania z treści, wzorów dokumentów i innych zawartych na stronie Serwisu ZFŚS.pl, ponieważ opublikowane treści mają wyłącznie charakter edukacyjny i przykładowy. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik.

Współpraca:
Serwis umożliwia darmowe publikowanie nadesłanych artykułów związanych z problematyką ZFŚS czy polityki socjalnej.

Przesłane teksty podlegają ocenie i tylko w przypadku uzyskania akceptacji będą publikowane na łamach serwisu. Decyzja co do miejsca opublikowania zaakceptowanego tekstu pozostaje w gestii Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek, zmian i skrótów bez autoryzacji autora, pod warunkiem, że nie wpłyną one w sposób istotny na treść tekstu. Serwis nie wypłaca honorariów autorskich za opublikowane teksty. Powyższe dotyczy również przesłanych do serwisu e-maili z doświadczeniami, radami, komentarzami czytelników i odpowiedziami na zorganizowane konkursy.

Teksty do publikacji należy przesyłać w formie plików tekstowych na adres: info@zfśs.pl. Nadesłane teksty nie podlegają zwrotowi. Przesłanie tekstu oznacza:
  • zgodę na publikację;
  • potwierdzenie własnego autorstwa przesłanej treści;
  • potwierdzenie wcześniejszego niepublikowania przekazanej treści i nieudostępniania do publikacji innym podmiotom;
Przesyłając tekst, autor zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Serwisu. W przypadku braku potwierdzenia tekst nie będzie brany pod uwagę. Dodatkowo autor może wskazać, że życzy sobie umieszczenia swojego imienia i nazwiska pod tekstem i potwierdza, że dobrowolnie przekazuje dane serwisowi.
Serwis zastrzega sobie prawo do nie uzasadniania decyzji i nie odpowiadania autorom odrzuconych tekstów.

Pytania przesłane do serwisu:
Serwisu nie łączy z użytkownikami żaden stosunek prawny, ponieważ Serwis nie świadczy usług konsultacyjnych. Nadsyłane przez użytkowników pytania mają jedynie charakter informacyjny wskazujący na potrzeby użytkowników Serwisu i na powtarzalność problemów, które wymagają wyjaśnienia na stronach Serwisu. Teksty rozstrzygające problemy użytkowników Serwisu zamieszczane są w łamach Serwisu. Serwis dołoży starań do wyjaśnienia zagadnień wskazanych w przesłanych przez użytkowników pytaniach, jednak nie jest zobowiązany do odpowiadania na przesłane przez użytkowników pytania. Serwis nie bierze również odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania z udzielonej odpowiedzi, ponieważ stanową one jedynie opinię redakcji Serwisu.

Newsletter:
Użytkownik zapisujący się do newslettera zgadza się na cykliczne przesyłanie przez Serwis informacji.
Wyraża również zgodę na zamieszczenie przekazanych danych osobowych w bazie Serwisu ZFŚS.pl i wykorzystywanie ich w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz 833) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizowania.
A także wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu ZFŚS.pl i jej Partnerów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie informacji w formie newslettera, przesyłając rezygnację z subskrypcji na adres: info@zfśs.pl. Przy przesyłaniu rezygnacji należy korzystać z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracyjnym. Rezygnacje wysyłane z innych kont pocztowych nie będą uwzględniane.

Treść:
Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z treści wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie i rozprzestrzenianie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Serwisu jest zabronione.

Zgłaszanie uwag i błędów:
Wszelkie uwagi i informacje o błędach przekazywać należy na adres: info@zfśs.pl.

Postanowienia końcowe:
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie serwisu ZFŚS.pl
Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w na stronach serwisu.