ZFŚS

Rezygnacja z funduszu socjalnego

Podmioty zatrudniające na dzień 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, bez względu na wielkość zatrudniania, tworzą zakładowy fundusz socjalny. Pozostali pracodawcy mogą tworzyć fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe (wczasy pod gruszą).

Pracodawcy niebędący jednostką budżetową, mogą odstąpić od tworzenia funduszu na warunkach wskazanych przez ustawodawcę.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników, tj. niezobowiązani ustawą do tworzenia funduszu, nieobjęci układem zbiorowym, przekazują pracownikom informację o odstąpieniu od jego tworzenia do końca stycznia danego roku. Informacja ta przekazana powinna być w sposób przyjęty u pracodawcy np. w formie komunikatu zamieszczonego w intranecie, e-maila, informacji wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub innej standardowo przyjętej. Powyżsi pracodawcy objęci układem zbiorowym postanowienie o nietworzeniu funduszu zawrzeć powinni w tym właśnie układzie.

Należy uznać, że brak informacji o rezygnacji z funduszu socjalnego dla pracowników oznacza to, że pracodawca w danym roku tworzy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaca świadczenie urlopowe.

Pracodawcy, niefinansowani z budżetu państwa mogą zapisami w układzie zdecydować, że fundusz nie będzie ustanowiony. Jeżeli układ zbiorowy nie występuje zapis o nietworzeniu funduszu wpisany powinien być do regulaminu wynagradzania. Zmiana ta podlega uzgodnieniu z organizacją związkową, a w przypadku jej braku z przedstawicielem załogi pracowniczej.

W przypadku rezygnacji z funduszu socjalnego należy pamiętać, że niewykorzystane środki z lat poprzednich przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, należy do końca wykorzystać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Przykład informacji o rezygnacji z funduszu socjalnego

Przykład informacji skierowanej do pracowników dotyczącej rezygnacji z działalności socjalnej przez pracodawcę, u którego nie obowiązują przepisy wewnątrzzakładowe:

"Na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) informuję, że w 2011 r. nie nie będzie tworzony ZFŚS i nie będą wypłacane świadczenia urlopwe, o których mowa w tej ustawie".