ZFŚS

Roczny plan wydatków z ZFŚS

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie nakłada na pracodawców obowiązku tworzenia rocznych planów wydatków. Pomimo braku przymusu ze strony przepisów prawnych, dokument ten jest często stosowany w procesie realizacji założeń polityki socjalnej firmy.

Roczny plan wydatków ułatwia tworzenie funduszu i zarządzanie środkami pieniężnymi. Precyzyjnie określa wysokość przekazanych na rachunek funduszu środków oraz wskazuje ich przeznaczenie, pozwala sprawować kontrolę nad wydatkami i określa ich przeznaczenie. Informacja o tworzeniu planu powinna znaleźć się w regulaminie funduszu, a sam plan winien stanowić jeden z jego załączników.

Plan wydatków tworzony powinien być w oparciu o wysokość dostępnych środków, dane historyczne, liczbę beneficjentów funduszu, informacje na temat potrzeb i preferencji zainteresowanych, czyli pracowników danej organizacji.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Po stronie zwiększeń wskazać należy takie pozycje jak: wysokość środków pochodzących z odpisu, środki pozostałe na rachunku z okresów poprzednich, kwoty zwiększeń wynikające z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych, odsetki od kwoty ulokowanej na rachunku bankowym i inne. Po stronie planowanych wydatków zarejestrować należy orientacyjne kwoty, które w trakcie roku przeznaczone zostaną na poszczególne formy pomocy. W osobnych pozycjach wykazać należy kwoty niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z wypoczynkiem, osobno te z przeznaczeniem na pożyczki, a w jeszcze innej pozycji środki, które pracodawca zamierza przeznaczyć na świadczenia o charakterze sportowo - rekreacyjnym czy kulturalno - oświatowym. W razie potrzeby pracodawca w trakcie roku może dokonywać modyfikacji wydatków, uwzględniając bieżące potrzeby.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Plan ten ustalany powinien być w porozumieniu stron takich jak: pracodawca, członkowie komisji socjalnej, przedstawiciele związków zawodowych lub pracowników. Również zmiany w trakcie roku powinny podlegać konsultacji.

ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Korekta odpisu na koniec roku
Obowiązki pracodawcy, jako administratora funduszu