ZFŚS

Błędy w wydatkowaniu środków z funduszu socjalnego

ZFŚS jest to fundusz, który ma na celu pomoc rzeczową i materialną najbardziej potrzebującym pracownikom.
Pomoc ta może przybrać formę:
 • dofinansowania wypoczynku;
 • zapomóg;
 • pomocy rzeczowej;
 • świadczeń kulturalno - oświatowych;
 • świadczeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym;
 • finansowania żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych;
 • pożyczek na cele mieszkaniowe.
Świadczenia te przyznawane powinny być według kryteriów socjalnych tj. sytuacji rodzinno - materialno - mieszkaniowej.

Ważne jest także, aby wysokość świadczeń w oparciu o powyższe kryteria była zróżnicowana co do kwoty, a także by w pierwszej kolejności na pomoc mogły liczyć:
 • samotne matki;
 • rodziny wielodzietne;
 • pracownicy zmagający się z chorobą swoją, dzieci czy współmałżonka;
 • pracownicy dotknięci nagłą, negatywna sytuacją losową.
Niestety wielu pracodawców pomimo nałożonego przez ustawodawcę obowiązku administrowania środkami z uwzględnieniem kryteriów socjalnych popełnia błędy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Nieprawidłowości w polityce socjalnej firmy

Jednym z najczęściej spotykanych uchybień jest przyznawanie świadczeń każdemu pracownikowi w równej kwocie lub uzależnienie wypłat od niedozwolonych czynników tj. ocena pracownicza, staż pracy, liczby absencji czy stopnia realizacji założonego planu. ZFŚS nie jest funduszem premiowym, a więc działania te są niezgodne z zapisami ustawy, która dopuszcza tylko wykorzystanie kryteriów socjalnych. Wynika z tego, że niedopuszczalne jest przyznawanie świadczeń w uzależnieniu od stażu pracy w danej firmie i ustalanie zapisów w regulaminie ZFŚS wykluczających pracowników w pierwszym roku pracy. Podobne stanowisko zajęła również Państwowa Inspekcja Pracy.

Także ocena pracy nie ma nic wspólnego z wysokością wypłat.

Często występującą nieprawidłowością jest także zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników o równej wartości lub w uzależnieniu tylko od wieku dziecka. Zakup i wartość paczki również powinna być uzależniona od sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Niedozwolone jest także dyskryminowanie poprzez wyłączanie z funduszu lub poważne ograniczanie kwoty pomocy czy dostępności do funduszu pracowników ze względu na rodzaj umowy, wymiar etatu czy zajmowane stanowisko. Nie można wykluczać również pracowników będących na okresie próbnym czy w trakcie wypowiedzenia.

Ogólność przepisów ustawy o ZFŚS stwarza kłopoty z ustaleniem, które wydatki kwalifikują się do finansowania ich z funduszu, a które należy wykluczyć z działalności socjalnej. Do najczęstszych nieprawidłowości w finansowaniu ze środków funduszu zaliczyć można opłacanie:
 • przyzakładowych stołówek;
 • personalnej obsługi funduszu (wynagrodzenia, szkolenia, materiały edukacyjne);
 • zakupu środków trwałych;
 • opieki medycznej;
 • profilaktycznych szczepień;
 • ubezpieczeń NNW, na życie czy turystycznych;
 • dojazdów do pracy;
 • imprez integracyjnych;
 • świąt branżowych;
 • imprez okolicznościowych;
 • prezentów czy kwiatów okolicznościowych;
 • szkoleń, kursów i studiów;
 • premii, niezależnie od rodzaju.
Mając na uwadze powyższe należy pamiętać, że fundusz musi być realizowany zgodnie z założeniami ustawy w przeciwnym wypadku na pracodawcę mogą być nałożone sankcje z tytułu nieprawidłowego realizowania działalności socjalnej w danej organizacji.