ZFŚS

Rola komisji socjalnej

Komisja socjalna jest organem, który bardzo często powoływany jest do życia, szczególnie w dużych organizacjach, aby wspomagać realizację polityki zakładowego funduszu socjalnego. W obowiązujących przepisach prawa nie istnieją uregulowania określające uprawnienia i funkcje jakie komisja ta powinna sprawować. W związku z możliwością polepszenia organizacji pracy, pracodawcy często zamieszczają w regulaminie zakładowego funduszu socjalnego możliwość utworzenia takiej komisji. W praktyce najczęściej organizowane są wewnątrzzakładowe wybory na członków komisji socjalnej, a członkowie wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników. Metoda te jest o tyle korzystna, że pracownicy mogą samodzielnie wybrać osoby ich zdaniem godne zaufania, rzetelne, sprawiedliwe czy skupione na problemach pracowników i pozostające poza wszelkimi układami występującymi w organizacji. Członków komisji socjalnej wskazać może również pracodawca na przykład w porozumieniu ze związkami zawodowymi. W związku z tym, że członkowie komisji socjalnej mają prawo wglądu w dokumenty przekazywane pracodawcy przez wnioskujących o pomoc pracowników, niewątpliwie bardzo ważny jest właściwy dobór składu komisji, aby zachowana została poufność przekazywanych informacji.

W przeciwieństwie do pracodawcy czy funkcjonujących w firmie związków zawodowych, komisje socjalne nie mają uprawnień decydowania o sposobie realizowania polityki socjalnej w firmie. Oznacza to, że nie mogą, w sposób wiążący decydować o zapisach, które mają swoje odzwierciedlenie w regulaminie zakładowej działalności socjalnej, sposobie rozdzielania środków i konstruowania rocznego budżetu. Pełnią więc jedynie funkcje doradczą, wspomagającą i opiniującą lub administracyjną.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Innego znaczenia nabierze komisja socjalna jeżeli w jej skład wchodzić będą przedstawiciele związków zawodowych i pracodawca. Przy takim składzie można mówić o pełnej decyzyjności komisji co do zapisów w regulaminie ZFŚS, sposobu podziału środków, częstotliwości wypłat i innych kwestii bezpośrednio związanych z polityką socjalną firmy.

Komisja Socjalna uprawniona będzie do podejmowania wiążących decyzji, gdy osoby wchodzące w jej skład posiadać będą pisemne upoważnienie do pracodawcy do realizacji założeń ustawy w jego imieniu i w imieniu związków zawodowych.

W celu jednolitego określenia kompetencji i praw komisji socjalnej tworzy się również regulamin działania komisji socjalnej, wskazujący zakres obowiązków członków, kwestie określające terminy spotkań, sposób organizacji i przebiegu posiedzeń komisji czy sposób wybierania komisji socjalnej.

Regulamin Komisji Socjalnej

Regulamin komisji socjalnej zawierać powinien przede wszystkim:
  • sposób powołania komisji socjalnej;
  • ilość członków;
  • czas trwania kadencji i sposób odwołania z pełnionej funkcji;
  • określenie i sposób wyboru przewodniczącego komisji socjalnej;
  • częstotliwość i orientacyjne terminy posiedzeń;
  • zakres kompetencji, dla przykładu: proponowanie przyznania świadczeń socjalnych, sugerowanie odrzucenia wniosków o pomoc ze środków socjalnych wraz z podaniem przyczyny, przedstawianie propozycji zmian w dotychczasowej polityce socjalnej, zgłaszanie propozycji podziału dostępnych środków, a także kompletowanie, segregowanie i przechowywanie przesłanych wniosków, sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji socjalnej, przekazywanie danych, tworzenie zestawień, bieżąca analiza ponoszonych wydatków, a także współpraca z innymi jednostkami firmy zapewniająca płynną obsługę założeń polityki socjalnej;
W związku z delikatnym zakresem danych, w których posiadaniu są komisje socjalne, członkowie pouczeni powinni być o konsekwencjach nie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i o konieczności kierowania się zasadami bezstronności, sprawiedliwej oceny oraz właściwej gospodarności środkami.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Szczegółowe informacje na temat długości trwania kadencji Komisji czy sposobu wypowiedzenia członkowstwa w Komisji Socjalnej określa regulamin ZFŚS lub regulamin Komisji Socjalnej.
ZOBACZ TAKŻE:
Regulamin komisji socjalnej - wzór
Prawo członków Komisji Socjalnej do wglądu w dokumenty pracownicze