ZFŚS

ZFŚS, a rozdzielność majątkowa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznawanie pracownikom dofinansowań uzależnione jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych powinny zostać wskazane w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W celu ustalenia, czy pracownik spełnia kryterium socjalne, najczęściej żąda się złożenia stosownych dokumentów np. średniej wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny. Kwestia ta staje się problematyczna w obliczu, coraz częściej zawieranej między małżonkami, rozdzielności majątkowej. Chociaż ustawa o ZFŚS nie rozstrzyga tego problemu wśród praktyków panuje opinia, że rozdzielność majątkowa nie powinna mieć wpływu na kwestie związane z korzystaniem ze świadczeń, gdyż fakt posiadania rozdzielności majątkowej nie świadczy o odrębnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, które jest tak istotne w polityce socjalnej.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie z 27 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Lu 587/09: przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu.

Rozdzielność majątkowa małżonków nie przesądza o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym. Potwierdza to również pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2011 r., nr SPS-023-20396/11, które, wskazuje, że zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swoich sił oraz swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, które przez swój związek założyli. Obowiązek ten, jako wynikający z przepisu bezwzględnie obowiązującego, powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania, orzeczenia separacji lub unieważnienia. Zatem istota związku małżeńskiego opiera się na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę powyższe jeżeli pracownik mieszka ze współmałżonkiem i dodatkowo prowadzą wspólne gospodarstwo domowe należałoby przyjąć, że dochód współmałżonka powinien zostać wliczony do dochodu rodziny. W wewnętrznym regulaminie ZFŚS powinny znaleźć się zapisy uszczegóławiające powyższe.


ZOBACZ TAKŻE:
Osoby uprawnione do funduszu socjalnego