ZFŚS

Kary dla pracodawcy za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek terminowego przekazywania środków, a także właściwego realizowania założeń polityki socjalnej. W przypadku nieprzestrzegania ww. postanowień pracodawca naraża się na sankcje z tego tytułu.

Przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do terminowego przekazywania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy. Pracodawca, który z opóźnieniem przekazuje środki musi liczyć się z możliwością kary. Wniosek o ukaranie mogą wnieść do sądu pracy organizacje związkowe, które odpowiedzialne są za nadzór nad prawidłowym realizowaniem założeń polityki socjalnej firmie. Mogą one również domagać się natychmiastowego uzupełnienia przez pracodawcę brakujących środków. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków pracodawca nie ma jednak obowiązku uiszczenia odsetek od nieterminowej wpłaty. Stanowisko takie potwierdza wyrok SN z 13.04.1999 r. sygn. akt I PKN 663/98, OSNP 2000/14/534, który stwierdza, ze w związku z tym, że właścicielem środków jest pracodawca i jest to jedynie formalnie przesunięcie środków na wyodrębniony rachunek, to nie ma obowiązku uiszczania odsetek od nieterminowej wpłaty.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Związki zawodowe mają również prawo żądania zwrotu środków w przypadku nieprawidłowego, w odniesieniu do ustawy o ZFŚS, dysponowania zasobami pieniężnymi. Związki zawodowe maja prawo złożenia w sądzie pracy roszczenia dotyczącego zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków.

W przypadku nieprawidłowości pracodawca musi liczyć się także z możliwością kary grzywny przyznanej przez organ kontrolujący fundusz, jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Wynika to z tego, że kto będąc odpowiedzialnym za właściwe stosowanie przepisów prawa, nie realizuje ich lub stosuje je w sposób niezgodny, podlega karze grzywny. Przepisy te maja w szczególności zastosowanie w przypadku dopuszczania się dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy, staż pracy, wymiar czasu pracy, ocena pracy i inne niebędące w myśl ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych kryterium socjalnym.

Dotyczy to również braku konsultacji ze związkami zawodowymi, czy braku wewnętrznego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, stanowiącego o zasadach udzielania pomocy ze środków funduszu socjalnego.

Również przyznawanie świadczeń socjalnych (niezależnie od rodzaju dofinansowania) wszystkim w jednakowej kwocie jest niezgodne z ustawą i może rodzić problemy ze strony ZUS i izby skarbowej, ponieważ działanie takie może doprowadzić do potraktowania przez organy kontrolujące dofinansowań, jako dodatków do wynagrodzeń, od których należy pobrać składki i których nie dotyczą zwolnienia podatkowe jak przy wypłacie środków socjalnych. Stanowisko to popiera Ministerstwo Finansów, które (...) informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej zakres i rodzaje wydatków, jakie mogą być finansowane z funduszu, określone zostały w przepisach art. 1 ust. 1 oraz art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zakres przedmiotowy zakładowej działalności socjalnej, finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obejmuje m.in. udzielanie osobom uprawnionym pomocy materialnej w formie rzeczowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu ustala, z uwzględnieniem ust. 1, pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracodawca, którego pracownicy nie są zrzeszeni w związku zawodowym, regulamin uzgadnia odpowiednio z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zakupienie bonów towarowych przez zakład pracy w celu przekazania ich wszystkim pracownikom (bez oceny stopnia ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej) - nie może dokonywać się ze środków funduszu. Zakup omawianych bonów może natomiast dokonywać się z innych środków, znajdujących się w dyspozycji pracodawców.
(...)" Źródło: pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 kwietnia 1999 r., nr PB 3-942/722-136/Wk/99

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl