ZFŚS

Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych osób w celu naliczania odpisu na ZFŚS

Wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych. Szczegółowy sposób w jaki należy ustalać przeciętne zatrudnienie na potrzeby funduszu wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349.) Rozporządzenie to wskazuje, że podstawę naliczania odpisu, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Podstawę naliczania odpisu w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną stanowi liczba członków spółdzielni według stanu na dzień naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, skorygowana zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia danego roku do faktycznej liczby członków zarejestrowanych w spółdzielni.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Pracownicy

W procesie naliczania odpisu na fundusz należy wziąć pod uwagę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Bez znaczenia w tym przypadku jest tu rodzaj umowy, długość umowy czy wymiar czasu pracy (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). W liczbie tej ujmuje się również pracowników:
 • przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich,
 • pracowników odbywających zasadniczą służbę wojskową,
 • przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich czy świadczeniach rehabilitacyjnych,
 • pracowników sezonowych, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.
W wyliczeniach prawidłowej liczby zatrudnionych do celów odpisu na fundusz nie bierze się natomiast pod uwagę:
 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych,
 • pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych (art. 174 kp),
 • osób przebywających na zasiłkach, świadczeniach przedemerytalnych,
 • osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich,
 • pracowników zatrudnionych na umowę nakładczą,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej,
 • pracowników tymczasowych dla których pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej,
 • osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, przyjętych przez pracodawcę na staż.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

W związku z tym, że ustawa o ZFŚS ustala odrębnie wysokość odpisu przypadającego na zatrudnionego pracownika młodocianego nie należy uwzględniać ich w obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych. Byli pracownicy emeryci lub renciści też nie są wliczani do liczby osób zatrudnionych jednak były pracodawca przyznaje im prawo korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu niezależnie od tego czy dokonuje na nich dodatkowego opisu czy pozostaje tylko przy odpisie podstawowym.

W celu obliczenia przeciętnego zatrudnienia w roku kalendarzowym, należy sumę przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym z miesięcy, podzielić przez 12.
ZOBACZ TAKŻE:
Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2014 roku
Korekta odpisu na koniec roku
Metody obliczania przeciętnego zatrudniania