Jak rozwiązać umowę z tymczasowo aresztowanym pracownikiem?

Umowa o pracę zawarta z tymczasowo aresztowanym pracownikiem wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności, chyba, że nastąpiły przesłanki do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. W sytuacji tymczasowego aresztowania pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy. Trzymiesięczny okres liczony jest od dnia aresztowania i nieobecność ta jest nieobecnością usprawiedliwioną, prowadzącą jednak do wygaśnięcia stosunku pracy. Skutek ten następstwem przepisów prawa, a więc nie ma konieczności składania przez pracodawcę w tym zakresie oświadczenia woli. Zwolniony w ten sposób pracownik nie traci prawa do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący mu w roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Jeżeli nie istnieją realne przesłanki tymczasowe aresztowanie nie może stanowić podstawy do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania nie oznacza definitywnego rozstania się pracodawcy z pracownikiem. Pracodawca zobowiązany jest do ponownego zatrudnienia pracownika jeżeli postępowanie zostało umorzone lub wyrokiem sądu pracownik został uniewinniony. Warunkiem ponownego zatrudnienia jest zadeklarowanie chęci powrotu przez pracownika w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

Obowiązek pracodawcy do ponownego zatrudnienie uniewinnionego pracownika nie wynika z możliwości pracodawcy. Jest on zobowiązany do zatrudnienia na dotychczasowym, równorzędnym lub podobnym, ale zgodnym z kwalifikacjami stanowisku, tak samo wynagradzanym, jeżeli szczególne okoliczności nie przeciwstawiają się. Ciężar dowodowy, że pracownik nie może być ponownie zatrudniony spoczywa na pracodawcy. (wyrok SN z 19.12.1980 r. I PZP 42/80 - OSNC 1981/6/99)

Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia, jeżeli zadeklarował chęci powrotu do pracy w wskazanym 7-dniowym terminie, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn od pracownika niezależnych. W przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów związanych z wygaśnięciem umowy o pracę pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy i dochodzić przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania.

Pracodawca nie musi ponownie zatrudniać pracownika w sytuacji, gdy postępowanie karne zostało umorzone z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w momencie warunkowego umorzenia postępowania.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl