Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika może nastąpić tylko w trzech określonych przypadkach.

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

1. Ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
Wobec braku jednoznacznej definicji ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, to pracodawca podejmuje decyzję, które naruszenia obowiązków należy zakwalifikować do ciężkich. W trosce o obie strony stosunku pracy, zaleca się wskazanie listy przykładowych ciężkich naruszeń w przepisach wewnętrznych, obowiązujących u pracodawcy. Przy konstruowaniu listy należy kierować się stopniem naruszenia obowiązków pracowniczych, a także wielkością mogących wystąpić strat finansowych dla przedsiębiorstwa.

Do najczęściej wymienianych ciężkich naruszeń zalicza się:
 • spożywanie alkoholu w pracy lub przebywanie na terenie zakładu w stanie nietrzeźwym, potwierdzone stosownym badaniem;
 • nieusprawiedliwienie nieobecności;
 • kradzież, zarówno mienia firmy, jak i rzeczy należących do innych pracowników;
 • fałszowanie dokumentów lub podpisów;
 • celowe przekazywanie informacji poufnych na zewnątrz organizacji, wpływających na szkodę firmy;
 • celowe zniszczenie mienia pracodawcy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Popełnienie przestępstwa

2. Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku.
Przestępstwo to musi być oczywiste, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu oraz dotyczyć działania na szkodę pracodawcy przez co uniemożliwiać dalsze zatrudnienie. Ważny jest tutaj rodzaj popełnionego przestępstwa.

Uwaga:
Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, stacjonarnego pracownika administracyjno - biurowego za jazdę, po godzinach pracy, pod wpływem alkoholu, nie jest powodem do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, gdyż nie dotyczy pracodawcy i nie wpływa na wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Zawiniona utrata uprawnień

3. Zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie jest słuszne, gdy w skutek braku takich uprawnień dalsze zatrudnienie pracownika jest bezpodstawne. Dotyczy to przede wszystkim operatorów maszyn i urządzeń czy kierowców. Na uwagę zasługuje fakt, że wymagana jest zawiniona utrata uprawnień.

Uwaga:
Utrata uprawnień z powodu pogorszenia stanu zdrowia na skutek wypadku czy przewlekłej choroby, nie jest zawiniona przez pracownika i przez to nie jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, a jedynie do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, jeżeli pracodawca nie może zapewnić pracownikowi innej pracy.


Do najczęściej wymienianych zawinionych utrat uprawnień zalicza się:
 • utratę prawa jazdy w skutek jazdy pod wpływem alkoholu czy przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych;
 • utratę uprawnień na skutek celowego nie przystąpienia do wymaganych badań lekarskich czy testów przedłużających uprawnienia.

Ograniczenia czasowe

Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ma swoje ograniczenia czasowe. Nie można rozwiązać w ten sposób umowy w okresie dłuższym niż 1 miesiąc od uzyskania informacji o zaistnieniu sytuacji uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Rozwiązaniu umowy powinno nastąpić na piśmie i niezależnie od rodzaju umowy pracodawca zobowiązany jest do podania przyczyny rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy.

Wypowiedzenie jest skuteczne, gdy adresat ma możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia, a nie z chwilą wystawienia dokumentu. (wyrok SN z 20.08.1984 I PRN 111/84 OSNCP 1984 Nr 4 poz 57)

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Sąd pracy

Ponadto należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest wskazać w wypowiedzeniu pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do wniesienia, w terminie 14 dni od zapoznania się z jego treścią, odwołania do sądu pracy właściwego ze względu na:
 • miejsce wykonywania pracy pracownika;
 • miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego;
 • okręg, w którym znajduje się zakład pracy.
W praktyce oznacza to, że strona może dowolnie wybrać sąd pracy, przed którym chce wytoczyć powództwo.

Przed rozwiązaniem umowy o pracę nie chroni ciąża, usprawiedliwiona nieobecność, ochrona w związku z obniżeniem czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego, przywilej pracownika, będącego 4 lata przed emeryturom, aresztowanie.

W przypadku rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia z pracownikiem należącym do zakładowej organizacji związkowej, wymagane są konsultacje ze związkami zawodowymi.