ZUS - dokumenty zgłoszeniowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakłada na pracodawcy obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także dokonywania zmiany danych oraz wyrejestrowania pracowników z ubezpieczeń po ustaniu stosunku pracy. Zgłoszenia i zmiany dokonywane są za pomocą dokumentów zgłoszeniowych tj. ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA. Dokumenty te przekazywane są do ZUS w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty uzyskania informacji o konieczności przesłania odpowiedniego dokumentu.

ZUS ZUA

Jest to dokument zgłoszeniowy, na którym dokonywane jest:
- Zgłoszenie do ubezpieczeń nowozatrudnionego pracownika.

- Zgłoszenie korekty/zmiany danych osoby ubezpieczonej tj. w szczególności zmiana adresu zameldowania, zamieszkania czy korespondencji, oddziału NFZ.

- Zmianę/korygowanie kodu tytułu ubezpieczenia pracowniczego z tytułu pobierania renty czy emerytury. Zmiana następuje po ponownym zgłoszeniem po wcześniejszym wyrejestrowaniu pracownika z nieaktualnym/błędnym kodem tytułu ubezpieczenia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

ZUS ZCNA

Dokument ten ma na celu:
- Zgłoszenie danych o członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Członek rodziny to: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz wnuk i dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, lub dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, małżonek, niepodlegający ubezpieczeniu z innego tytułu i niezarejestrowany jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy, wstępny pozostających z ubezpieczonym we jednym gospodarstwie domowym.

- Zgłoszenie utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez ww. członka rodziny zgłoszonego uprzednio na druku ZUS ZCNA (lub nieobowiązującym ZUS ZCZA). Wyrejestrowanie zgłoszonego wcześniej członka rodziny konieczne jest przy rozwiązaniu umowy o pracę z ubezpieczoną osobą.

- Zgłoszenie zmiany/korekty danych dotyczących członka rodziny.

ZUS ZIUA

Dokument ten wypełnia się dla osób zatrudnionych na umowę o pracę zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA, w przypadku, gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego:
  • numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, imię pierwsze czy data urodzenia;
  • nazwisko pracownika.

ZUS ZWUA

Jest to do dokument przeznaczony do:
- Zgłoszenia utraty uprawnień ubezpieczonego pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Wyrejestrowanie następuje z dniem następnym po dniu rozwiązaniu umowy o pracę.

- Zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu.

- Zgłoszenia utraty uprawnień przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia z tytułu pobierania renty czy emerytury.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl