Ewidencja czasu pracy

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Poprawne, rzetelne oraz systematycznie prowadzona ewidencja jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia. W ewidencji zarejestrowany powinien być zarówno podstawowy czas pracy, jak i ten wynikający ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Oznacza to, że w ewidencji rejestrowane powinny być również godziny nadliczbowe, prace wykonywane w niedzielę i święta, w porze nocnej, w dodatkowe dni wolne wynikające z harmonogramu czy dyżury pracownicze. Karta czasu pracy służy także ewidencjonowaniu zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych, urlopów okolicznościowych i innych nieobecności, zarówno tych usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia karty ewidencji czasu pracy, ponosi konsekwencje z tego powodu, głównie w zakresie ciężaru dowodu tj. w razie sporu to pracodawca musi udowodnić rzeczywisty czas pracy pracobiorcy i udowodnić, że wypłata za nadgodziny i inne dodatki pracownikowi się nie należy.

Nie należy ewidencjonować godzin pracy pracownikom, którzy zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy, otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe i godziny nocne, czy pracuje w systemie zadaniowego czasu pracy. Nie oznacza to, że pracodawca zwolniony jest z prowadzenia karty ewidencji czasu pracy, a oznacza to jedynie, że w tym przypadku pracodawca zwolniony jest z rejestrowania godzin pracy, ale w ewidencji nadal odnotowane powinny być zwolnienia lekarskie, urlopy czy inne nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione.

Przepisy nie wskazują jaki okres czasu obejmować ma ewidencja. Oznacza to, że pracodawca może rejestrować czas pracy w systemie tygodniowym, miesięcznym, półrocznym, a nawet rocznym. W praktyce najczęściej spotykanym okresem jest miesięczna karta czasu pracy, ewentualnie dostosowana do obowiązującego u pracodawcy okresu rozliczeniowego.

Poza obligatoryjnymi zapisami, w ewidencji można dla dobrej organizacji pracy rejestrować również spóźnienia, delegacje, szkolenia, dni stanowiące odbiór za godziny nadliczbowe czy prywatne wyjścia.