Kary porządkowe: upomnienia, nagany oraz pieniężna.

Pracodawca może ukazać pracownika za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP oraz przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Pracownik może zostać ukarany karą upomnienia lub nagany. Przy wyborze kary bierze się pod uwagę przede wszystkim rodzaj naruszenia, stopień winy pracownika, dotychczasowy stosunek do pracy, wielkość szkody dla pracodawcy.

Dodatkowo za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub ppoż, opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia czy spożywanie alkoholu, pracodawca może zastosować karę pieniężną. Zgodnie z art. 108 § 3. kodeksu pracy, kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia informacji o naruszeniu i po upływie 3 m-cy od dopuszczenia się tego naruszenia. Dodatkowo należy pamiętać, że przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek wysłuchania karanego pracownika.

Jeżeli pracownik jest nieobecny i nie zachodzi możliwość jego wysłuchania, bieg terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu stawienia się pracownika ponownie w miejscu pracy.

Zawiadomienie o zastosowaniu kary następuje na piśmie, w którym wskazany jest rodzaj naruszenia oraz data naruszenia i data powzięcia informacji o zdarzeniu. Zawiadomienie o karze zawierać również powinno informację o możliwości i terminie zgłoszenia sprzeciwu, które mówi, że jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do pracodawcy w terminie 7 dni licząc od daty ukarania, nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uznaniem sprzeciwu do kary porządkowej. Dodatkowo dla celów dowodowych zalecane jest pozostawienie miejsca na potwierdzenie wysłuchania pracownika.

Kara upomnienia - wzór (PDF, 205 KB) >>
Kara nagany - wzór (PDF, 205 KB) >>

Informacja o karze przechowywana powinna być w aktach osobowych pracownika, w części B i usuwana z akt, z uznaniem za niebyłą po roku nienagannej pracy. Dopuszczalne jest jednak, aby pracodawca wychodząc z własną inicjatywą lub na wniosek działającej w firmie organizacji związkowej, wcześniej uznał karę za niebyłą i usuną ją z akt przed upływem 1 roku.