Mobbing - obowiązek przeciwdziałania

Zgodnie z artykułem 943§2 kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing to przede wszystkim uporczywe, powtarzające sie, wrogie czy agresywne nastawienie do jednostki lub grupy osób mające na celu wyeliminowanie z grupy i zmuszenie do odejścia z pracy. Mobbing zwany jest również terrorem, znęcaniem czy molestowaniem psychicznym. Czasami określenie to przybiera niepoprawną, uproszczoną wersję, jaką jest mobing.Przepisy prawa pracy nie wskazują czasu ile powinno trwać takie zachowanie, uważa się jednak, że nie może to być jednorazowe działanie. Musi mieć miejsce wielokrotnie i systematycznie oraz występować w dłuższym odstępie czasu, przyjmuje się, że w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Mobbing przykłady

W praktyce za działania mobbingowe uznaje się: stałe przerywanie wypowiedzi, krzyk, ciągłe krytykowanie i upominanie, krytyka życia osobistego, poniżanie, stosowanie ciągłych gróźb, brak rozmowy, ignorowanie, tworzenie pomówień, rozsiewanie plotek, wyśmiewanie poglądów religijnych, politycznych czy sposoby życia, opowiadanie dowcipów z udziałem mobbowanej osoby, sugerowanie choroby psychicznej, obwinianie za wszelkie niepowodzenia, obrażanie, wyśmiewanie, ośmieszanie przed innymi, pomówienia na tle seksualnym, brak swobody wypowiedzi, nieformalne odsunięcie od grupy i utrudnianie komunikacji, a także: zlecanie zadań znieważających, delegowanie do zadań poniżej kompetencji, zlecanie nadmiernej ilości pracy, odsunięcie od ciekawych i ambitnych projektów lub zupełne niepowierzanie zadań, zdelegowanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia czy monotonnych, usytuowanie miejsca pracy w odizolowany sposób czy nadmierne kontrolowanie w stosunku do innych współpracowników i wiele innych. Osoba mobbowana staje się zastraszona, zamknięta w sobie, nie potrafiąca otworzyć się na nowe sytuacje. Inne objawy to: strach przed pójściem do pracy, wewnętrzny niepokój, a także: ból głowy, problemy żołądkowe, stany lękowe i depresyjne, w skrajnych przypadkach także myśli samobójcze. Osoby poddane działaniu mobbingu bardzo często potrzebują pomocy psychoterapeuty.

Ustawodawca zobligował pracodawcę do przeciwdziałania temu zjawisku w miejscu pracy mając na myśli działania dotyczące propagowania polityki antymobbingowej, jak i działania naprawcze w chwili jego wystąpienia. Pracodawca osobiście odpowiada za działania wchodzące w skład zachowań mobbingowych niezależnie od tego czy sam jest autorem niepożądanych działań, czy któryś z jego współpracowników. Bez znaczenia jest tu również fakt, czy pracodawca miał świadomość występowania takiego zjawiska w firmie, czy też o tym nie wiedział.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


W przypadku udowodnienia przez pracownika, że stosowany był w stosunku do niego mobbing ustawodawca określił możliwość domagania się odszkodowania z tego tytułu. Szczegółowo mówi o tym kodeks pracy.

Art. 943
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy

Oznacza to, że pracownik, który doznał rozstroju zdrowa może żądać od pracodawcy pieniężnego odszkodowania za mobbing.

W myśl tego artykułu pracownik może również rozwiązać umowę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków pracodawcy, jakim jest przeciwdziałanie mobbingowi. Warunkiem jest zachowanie formy pisemnej i wskazanie przyczyny rozwiązania.