Obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że zatrudniając pracowników mają szereg obowiązków nie tylko w stosunku do swoich podwładnych, ale również wobec Państwowej Inspekcji Pracy.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

W myśl zapisów znajdujących się w przepisach kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą zobowiązany jest zawiadomić odpowiedni inspektorat pracy i inspekcję sanitarną w terminie 30 dni od jej rozpoczęcia. W zawiadomieniu należy podać adres siedziby formy, rodzaj przedsiębiorstwa, zakres działalności, a także informację o przewidywanej liczbie zatrudnianych pracowników. Poprzez tę informację inspektor pracy zdobywa wiedzę, jakie firmy zatrudniające pracowników działają na danym rynku pracy. Pracodawcy, którzy zdecydowali się na likwidację działalności nie mają już obowiązku informowania o tym fakcie inspekcji pracy. Również nie ma przymusu informowania inspekcji przy zmianie profilu działalności bez zwiększenia zagrożenia dla zdrowia pracowników.

ZOBACZ TAKŻE: Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników

Jeżeli w danym miejscu pracy wydarzył się śmiertelny, zbiorowy lub ciężki wypadek przy pracy, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi również uzyskać zgodę inspektora pracy i prokuratora na ponowne uruchomienie maszyn i urządzeń lub dokonanie zmian na miejscu wypadku przy pracy.

W sytuacji, gdy pracodawca ubiega się o status zakładu pracy chronionej lub przy tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, musi on uzyskać pozytywną opinię inspektora pracy co do użytkowania obiektów i pomieszczeń.