Obowiązki pracodawcy

Ustawodawca narzuca na pracodawcę szereg obowiązków w stosunku do jego pracowników. Do najważniejszych należą:
 • przekazanie pracownikowi zakresu jego obowiązków i uprawnień;
 • odpowiednie organizowanie pracy w sposób umożliwiający osiągnięcie wysokiej jakości pracy, przy zaangażowaniu uzdolnień i kwalifikacji pracownika;
 • organizowanie pracy w sposób jak najbardziej zmniejszający uciążliwość pracy, szczególnie przy pracach monotonnych i powtarzających się;
 • szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, religię, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, a także ze względu na rodzaj umowy czy wymiar czasu pracy;
 • udostępnianie pracownikom informacji o zasadach równego traktowania w formie pisemnej i zapewnienie stałego dostępu do nich;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP;
 • ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
 • stwarzanie takich warunków pracy, które sprzyjają przystosowaniu się do pożądanego poziomu wykonywania pracy;
 • zaspokojenie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturowych, z uwzględnieniem możliwości pracodawcy;
 • ocena jakości pracy pracowników w sposób sprawiedliwy i obiektywny;
 • prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem;
 • przechowywanie tej dokumentacji w sposób właściwy i zabezpieczający ją przed zniszczeniem;
 • propagowanie w organizacji zasad współżycia społecznego;
 • przeciwdziałanie mobbingowi;
 • wydanie świadectwa pracy w wyznaczonym przepisami prawa terminie;
 • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę;
 • odpowiadanie za badania lekarskie i ponoszenie całości kosztów powstałych z tego tytułu;
 • zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich napojów i posiłków, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.
Wszystkie obowiązki pracodawcy wynikają z przepisów prawa, do przestrzegania których pracodawca jest zobowiązany.

ZOBACZ TAKŻE: Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

ZUS

Przy zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace pracodawca zobowiązany jest zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ten należy zrealizować w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia. Od tej pory pracodawca na obowiązek comiesięcznego rozliczenia pracownika i przekazania składek na konto pracownika w ZUS. Do ZUS przesyłać należy deklaracje rozliczeniowe oraz deklaracje zgłoszeniowe. Na wniosek pracownika pracodawca ma również obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Pracodawca ma również obowiązek comiesięcznego przekazywania pracownikowi dokumentu ZUS RMUA, czyli informacji o opłaconych składkach, będącego również podstawą do korzystania z publicznej opieki medycznej.

Urząd skarbowy

Pracodawca zobowiązany jest co miesiąc do przekazywania na rachunek wskazanego przez pracownika urzędu skarbowego naliczoną zaliczkę na podatek dochodowy.

Komornik

W momencie, gdy nowozatrudniony pracownik przedstawi świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy z zawartą w nim informacją o zajęciu komorniczym wynagrodzenia, pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia właściwego komornika. Również w trakcie zatrudnienia w sytuacji otrzymania pisma zawiadamiającego o zajęciu komorniczym wynagrodzenia pracownika, pracodawca zobowiązany jest do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia i przekazania jego części na wskazane komornicze konto.

Obowiązki dodatkowe

Dodatkowe obowiązki to: udostępnianie dokumentacji wpływającej na wysokość wynagrodzenia na żądanie pracownika, sporządzanie regulaminów wewnętrznych, jeżeli przepisy tego nakazują, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy zgodnie z prawem, nieodbieranie uprawnień do tworzenia organizacji zrzeszającej pracowników czy informowanie o działających w miejscu pracy organizacjach związkowych i inne.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl