Obowiązki pracowników wobec pracodawcy oraz konsekwencje niewywiązywania się z nich.

Najważniejszym obowiązkiem pracownika w stosunku do pracodawcy jest rzetelne i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy, z wyjątkiem tych, które są sprzeczne z przepisami prawa lub zapisami umowy o pracę. Inne obowiązki pracownika to:
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy;
 • przestrzeganie wewnętrznych regulaminów, w szczególności regulaminu pracy;
 • przestrzeganie przepisów BHP;
 • dbałość o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


W sytuacji, gdy strony stosunku pracy zawarły umowę o zakazie konkurencji, obowiązkiem pracownika jest dochowanie warunków umowy tj. nie świadczenie pracy (bez względu na formę) na rzecz podmiotów konkurencyjnych.

Obowiązki pracownika mocno wchodzą również w zagadnienia związane z przepisami bhp. W związku z tym pracownik zobowiązany jest:
 • zaznajomić się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • uczestniczyć w cyklicznych szkoleniach z zakresu BHP i potwierdzać zdobyte informacje w formie egzaminu;
 • wykonywać swoją pracę w taki sposób, aby była ona zgodna z przepisami BHP;
 • stosować się do poleceń przełożonego w tym zakresie;
 • zadbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu wykonywania pracy;
 • stosować środki ochrony zbiorowej, oraz zobowiązany jest używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim;
 • natychmiast powiadomić pracodawcę o zauważonym w pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec swoich współpracowników, oraz inne osoby, które znajdują się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie.
Za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonego w organizacji porządku pracy, za niestosowanie się do wewnętrznych regulaminów czy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może ukarać pracownika karą upomnienia lub karą nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, za opuszczenie bez usprawiedliwienia miejsca pracy, czy też za przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie i miejscu pracy, pracodawca ma możliwość zastosowania kary pieniężnej.

ZOBACZ TAKŻE: Nakładanie na pracowników kar porządkowych.

Dodatkowa kara może spotkać pracownika, który na skutek niewykonania lub wykonania bez zachowania należytej staranności obowiązków pracowniczych z własnej winy przyczynił się do wyrządzenia szkody ponieść może odpowiedzialność materialną (w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie więcej niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę). W sytuacji działania umyślnego, pracownik pokrywa powstałe koszty w całości.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


W pełnej kwocie pracownik odpowiada także za ewentualną szkodę, jeżeli pracodawca zdecydował powierzyć mu (z zaznaczeniem obowiązku zwrotu lub rozliczenia się): pieniądze, papiery wartościowe lub inne kosztowności, narzędzia albo podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.