Ochrona kobiet w ciąży

W stosunku do kobiet w ciąży ustawodawca zastosował szereg ochron. Jest to przede wszystkim zakaz zatrudniania:
 • w nadgodzinach;
 • w porze nocnej;
 • poza miejscem stałego wykonywania pracy.
Pracodawca zatrudniający pracownice w ciąży w porze nocnej zobowiązany jest do zmiany rozkładu pracy w sposób umożliwiający pracę poza porą nocną, a jeżeli nie jest to niemożliwe powinien zwolnić w pracownicę w godzinach tych za świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Podobnie pracodawca zobowiązany jest do przeniesienia do innej pracy, kobiety w ciąży zatrudnionej przy pracach wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów jako prace szczególnie uciążliwe. Jeżeli jest to niemożliwe zobowiązany jest zwolnić kobietę w ciąży z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Mowa tu w szczególności o pracach:
 • pracach w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej;
 • pracach w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
 • pracach przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę;
 • pracach w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5;
 • pracach w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5;
 • pracach w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15oC;

 • pracach w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartość 65 dB;
 • pracach w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartości podane w tabeli (dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas):

  Częstotliwość środkowa pasm
  oktawowych (Hz)
  Poziom ciśnienia akustycznego (dB)
  8; 16 85
  31,5 80

 • pracach w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu ultradźwiękowego, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartości podane w tabeli (dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas):

  Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz) Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)
  10; 12,5; 16 77
  20 87
  25 102
  31,5; 40; 50; 63; 80; 100 107

 • pracach w środowisku, w którym wartości ważone przyspieszenia drgań oddziaływających na organizm człowieka przez kończyny górne nie przekraczają wartości określonych w ust. 1 - powyżej 4 godzin na dobę;
 • każdych pracach w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka;

 • pracach w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej;
 • pracach w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

  Polecane:

  Polecane artykuły na ZFŚS.pl


 • pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
 • pracach przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę;

 • pracach na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach;
 • pracach w wykopach oraz w zbiornikach otwartych;

 • pracach nurków oraz wszystkich pracach w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia;

 • pracach stwarzających ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą;
 • pracach przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi;

 • pracach w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach;
 • pracach w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:
  - chloropren,
  - 2-etoksyetanol,
  - etylenu dwubromek,
  - leki cytostatyczne,
  - mangan,
  - 2-metoksyetanol,
  - ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
  - rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
  - styren,
  - syntetyczne estrogeny i progesterony,
  - węgla dwusiarczek,
  - preparaty od ochrony roślin,
 • pracach w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń;

 • pracach w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie);
 • pracach wewnątrz zbiorników i kanałów;
 • pracach stwarzających ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

Szczegóły zawiera: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r.w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.(Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)