Ochrona przed zwolnieniem

Ustawodawca chroni przed zwolnieniem osoby będące w trakcie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu ojcowskiego, a także korzystające z obniżonego wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego.
Dbasz o rozwój swojego dziecka?  Sprawdź - bajki i literatura dla dzieci na mp3

Pracownica w ciąży

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę zawartej z pracownicą w ciąży. Dodatkowo jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży lub zawarta na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która to umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracodawca zobowiązany jest do przedłużenia jej do dnia porodu. Nie ma tu konieczności sporządzania odrębnej umowy czy aneksu, automatycznemu przedłużeniu ulega dotychczasowa umowa, w praktyce jednak pracodawcy przekazują pracownicy pisemną informację potwierdzającą fakt samoistnego przedłużenia umowy. Nie jest to zatem kolejna umowa. W sytuacji takiego przedłużenia umowy dzień porodu jest ostatnim dniem trwania umowy. Zasada przedłużenia umowy do dnia porodu nie obowiązuje przy zatrudnieniu pracownicy na umowę zastępstwa, przy umowach na okres próbny

Poszczególne miesiące ciąży liczone są w tzw. miesiącach księżycowych, gdzie jeden miesiąc księżycowy to 4 tygodnie tj. 28 dni. (wyrok SN z 5.12.2002 r. I PK 33/02 OSNP 2004/12/204)

Przepisy prawa stanowią, że nie można rozwiązać umowy z kobietą w ciąży co w praktyce oznacza, że nawet wręczone wypowiedzenie w momencie powzięcia informacji o stanie ciąży pracownicy uznaje się za bezskuteczne. Bez znaczenia jest tu fakt, czy pracownica była w ciąży przed wręczeniem wypowiedzenia czy zaszła w nią już w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Również w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownicę, która po fakcie dowiedziała się, że w czasie składania oświadczenia była w ciąży, na jej wniosek należy uznać jej wypowiedzenie za bezskuteczne, gdyż ustawodawca uznaje, że w chwili składania wniosku nie wiedziała o swoim stanie i nieświadomie zadziałała na swoją szkodę. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę po złożeniu pracodawcy wypowiedzenia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast wychowawczego

Ochronie przed zwolnieniem podlega również pracownik posiadający prawo do urlopu wychowawczego, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, jednak nie niższego niż 1/2 pełnego etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Ochrona ta obowiązuje od dnia złożenia wniosku o obniżenie czasu pracy do dnia powrotu do pełnego etatu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Dla celów dowodowych wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy złożony powinien być na piśmie. W związku z tym, że prawodawca nie wskazał terminu przed, którym pracownik powinien złożyc wniosek przyjmuje sie, że może zrobić to z dnia na dzień, a pracodawca musi jego wniosek uwzględnić. Wniosek winien zawierać datę rozpoczęcia i datę zakończenia korzystania z uprawnienia (maksymalnie przez okres 3 lat lub do ukończenia przez dziecko 4. roku życia) oraz nowy wymiar czasu pracy, w jakim pracownik chce pracować (nie mniej jednak niż 1/2 etatu).

ZOBACZ TAKŻE: Urlop wychowawczy. Kto i kiedy może z niego skorzystać?

Dodatkowa ochrona przed zwolnieniem

Zarówno w trakcie ciąży, jak i w trakcie urlopu macierzyńskiego oraz od momentu złożenia wniosku o urlop wychowawczy czy urlop ojcowski, a także od złożenia wniosku o opisane wyżej obniżenie wymiaru czasu pracy, pracodawca nie może rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę. Wyjątek stanowi ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarnie).

ZOBACZ TAKŻE: Przyczyny rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl