Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracodawca odwołuje pracownika z trwającego już urlopu. Czy ma prawo to zrobić? Tak, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z rozpoczętego urlop wypoczynkowego, niezależnie od tego, gdzie pracownik przebywa. Może jednak to zrobić pod pewnymi, łącznie spełnionymi warunkami to jest:
  • zaistniały okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć;
  • nastąpi zwrot kosztów.
Decyzja o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego musi być uzasadniona. W związku z tym, że ustawodawca nie wskazuje sytuacji, w których dozwolone jest odwołanie pracownika, to pracodawca podejmuje decyzję, które wydarzenie zobowiązuje go do odwołania z urlopu nieobecnej osoby. Należy przy tym pamiętać, że nieuzasadnione odwołanie z urlopu godzi w zasady współżycia społecznego i w przypadku nadużycia może doprowadzić do sporu sądowego. Odwołanie z urlopu spotykamy najczęściej w sytuacji: awarii, choroby osoby zastępującej nieobecnego pracownika, ważnego ze względów strategicznych niezaplanowanego wcześniej spotkania.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Pracodawca zobowiązany jest również do zwrotu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to przede wszystkim zwrotu kosztów: biletów, przejazdów czy zakwaterowania. Chodzi tu o wysokość kosztów, których pracownik nie odzyska. W wyjątkowych przypadkach pracodawca zobowiązany jest pokryć również koszty członków rodziny, którzy przebywali na wypoczynku razem z pracownikiem i nie mogą samodzielnie kontynuować wyjazdy, dotyczy to głównie małoletnich dzieci, gdy odwołany z urlopu pracownik był jedynym opiekunem. Pracodawca nie musi pokrywać dodatkowych wydatków wyjazdu związanych na przykład z zakupem sprzętu sportowego. W celu zwrotu kosztów pracownik powinien skierować do pracodawcy żądanie wypłaty wraz z potwierdzeniem kosztów. W przypadku braku żądanej płatności pracownik ma 3 lata na roszczenie z tytułu niewypłaconego zwrotu kosztów.

W praktyce odwołanie z urlopu pracownika jest kosztowne i trudne, chociażby ze względu na fakt, że pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o miejscu przebywania podczas urlopu, przekazywania telefonu kontaktowego, a nawet podawaniu prywatnego nr telefonu. Pracodawca nie może z tego tytułu w żaden sposób ukarać pracownika, chyba, że obowiązek udostępnienia prywatnego numeru ustanowiony jest w wewnętrznych regulacjach. Nie zmienia to faktu, że pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu podczas urlopu wypoczynkowego.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Jeżeli pracodawca skontaktuje się z pracownikiem, urlop należy uznać za odwołany, a nie stawienie się we wskazanym czasie kwalifikowane jest jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować może rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku nieuzasadnionego odwołania z urlopu pracownik może skierować roszczenie na drogę sądową. Podstawą roszczeń w tym przypadku są przepisy kodeksu cywilnego i w momencie uznania roszczenia pracodawca będzie miał obowiązek naprawienia szkody w pełnej wysokości, a nie tylko kosztów bezpośrednio związanych z odwołaniem.