Okresy odpoczynku

Odpoczynek dobowy

Kodeks pracy wskazuje, że każdemu pracownikowi należy się dobowy odpoczynek od wykonywania obowiązków pracowniczych. Pracownikowi przysługuje 11 godzin nieprzerwanego, dobowego odpoczynku. Liczba ta jest wartością minimalną, w której pracownik samodzielnie dysponuje swoim czasem wolnym. W trakcie tego odpoczynku nie może też pełnić dyżurów pracowniczych czy odbywać podróży służbowej.

Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. Jeżeli osoba rozpoczyna pracę o 6:00 to jej doba kończy się o 6:00 następnego dnia.

Od obligatoryjnego przestrzegania odpoczynku dobowego prawo przewiduje tylko dwa wyjątki i dotyczą:
  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
Wyjątki te nie oznaczają, że wskazani pracownicy tracą prawo do odpoczynku. Pracodawca zobowiązany jest w danym okresie rozliczeniowym taki odpoczynek oddać pracownikowi.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


Wymieniane są również zawody, w których okres odpoczynku wynosi co najmniej tyle godzin, ile czas pracownik w danej dobie pracował. Dotyczy to osób wykonujących pracę:
  • w systemie równoważnego czasu pracy przy dozorze urządzeń oraz czynności związanych z przynajmniej częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy;
  • w systemie przedłużonego czasu pracy;
  • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, zakładowych straży pożarnych oraz zakładowych służb pożarniczych.

Odpoczynek tygodniowy

Oprócz dobowego odpoczynku kodeks pracy przewiduje również odpoczynek tygodniowy. Ustawodawca nakazuje w każdym tygodniu pracy tj. w 7 kolejnych dniach, zaczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego pracownikowi umożliwienie co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Należy pamiętać, że w związku z tym, że tydzień rozpoczyna się od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, nie zawsze będzie to tydzień rozpoczynający się od poniedziałku.

Okres 35 godzin zawiera w sobie 11 godzinny dobowy odpoczynek.

Ustawodawca przewidział również wyjątki od powyższego zapisu. Wypoczynek dobowy skrócony może być:
  • u pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy;
  • przy konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • w przypadku pracy zmianowej, gdy dochodzi do przejścia na inna zmianę.
W takich sytuacjach tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.