Porozumienie stron

Zarówno pracownik, jak i pracodawca, na mocy art 30 § 1 pkt 1 kp, może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Jest to najłagodniejsza forma rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym, uzgodnionym przez obie strony terminie, również cofnięcie porozumienia wymaga zgody dwóch stron. Porozumienie stron może nastąpić także, na skutek negocjacji dwóch stron, w trakcie biegnącego okresu wypowiedzenia.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl


W drodze porozumienia stron można rozwiązać również umowę z pracownikiem szczególnie chronionym jak na przykład pracownica w ciąży. Zawarcie porozumienia z chronionym pracownikiem nie wymaga konsultacji z funkcjonującymi w organizacji związkami zawodowymi.

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron może również wystąpić w trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, podczas urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego i innych.

Przy rozwiązaniu umowy o pracę w omawianym trybie nie przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, nawet wtedy, gdy porozumienie następuje z inicjatywy pracodawcy i rozwiązanie ma nastąpić za okres dłuższy niż dwa tygodnie.